Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  50-100  100-200  200-300  50-100  100-200  200-300

 

Antall bruk    12 7 6 31 6 21 49 8
Brukers alder år  44 40 52 46 44 47 46 47
Jordbruksareal daa  148 253 83 154 248 80 145 253
  Leid daa  27 34 40 50 138 17 35 55
Eiendeler i jordbruket NOK  1098877 1984625 456837 1134178 1513420 652221 1030533 1609983
  Varelager NOK  62764 99739 32636 59149 90728 36755 62254 100577
  Buskap NOK  250081 451366 108148 198051 285362 107253 196202 277272
  Maskiner og redskap NOK  63561 124547 20710 83411 126147 33321 66013 73103
  Traktor NOK  117410 133901 16563 103319 162573 71057 87119 200430
  Driftsbygninger NOK  339870 661540 208182 461838 640669 263141 422739 634684
  Jord, veg, osv. NOK  265191 513531 70599 228411 207941 140693 196206 323917
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3729 4056 2170 3128 3428 2700 3024 3408
  Familien timer  2762 3261 1885 2484 2439 2260 2333 2271
Arealbruk:           
  Korn daa  1,2 12,4  2,0 11,7   15,0
  Poteter daa  0,3 2,9 0,3 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4
  Grovfôr og beite daa  146,2 235,3 82,0 150,0 235,8 79,8 143,7 236,5
  Annet daa  0,4 2,9 0,9 1,1  0,1 0,9 1,0
Avlinger pr daa:           
  Korn kg  510 533  301 435   444
  Poteter kg  2725 3000 2000 2236 1920 2079 2056 1167
  Grovfôr og beite FEm  583 623 399 442 403 433 425 355
  I alt FEm  581 612 395 437 404 433 422 359
Storfehold:           
  Årskyr stk  17,0 29,1 6,9 12,8 15,9 8,1 13,1 17,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,5 43,5 9,2 19,1 25,8 10,2 19,4 28,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,9 9,9 3,3 3,7 6,4 0,8 3,3 5,0
  Mjølk/årsku kg  6372 6520 5448 5965 6352 6066 6228 6575
  Omsatt mjølk l  96514 166925 33823 67992 91453 43300 72983 106964
  Kraftfôr/årsku NOK  7131 7350 7961 8246 7617 8677 8660 8297
  Grovfôr/årsku daa  8,6 8,1 12,0 11,7 14,8 9,9 10,9 13,3
Priser:           
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,41 3,27 3,36 3,45 3,41 3,43 3,51 3,54
  Kukjøtt NOK/kg  32,02 31,39 35,39 35,08 35,20 35,22 35,51 35,45
  Annet storfekjøtt NOK/kg  37,04 37,30 41,33 41,23 40,50 40,16 41,21 41,07
Produksjonsinntekt mjølk NOK  385818 603493 166871 291400 368440 204834 313108 435231
  Driftstillegg NOK  57000 57000 53160 57000 57000 56098 56903 57000
  Distriktstilskudd mjølk NOK    7103 13710 19205 12990 21749 31295
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  57814 98936 13419 44685 82084 26832 48869 64244
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  65043 153028 51119 72241 87533 20768 61178 97117
  Distriktstilskudd kjøtt NOK    7098 10871 14841 6181 12253 16337
Produksjonsinntekt livdyr NOK  19851 30988 5470 15380 7512 12622 15685 17303
Annet husdyrhold NOK  4233 38423 267 4449 552 3440 2829 -4
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  550 534 288 522 577 612 525 465
Dekningsbidrag/daa NOK 3304 3036 2837 2640 2081 3344 2929 2367
Familiens arbeidsfortj. J NOK  162796 287774 97819 98143 60941 77556 116524 155438
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  110525 165478 97300 74084 46856 64342 93643 128355

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015