Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    12 6 23 7 29 6 43 17 55 8 84
Brukers alder år  46 38 42 52 46 43 47 47 45 43 45
Jordbruksareal daa  148 260 191 86 156 235 161 80 144 244 143
  Leid daa  27 71 33 32 50 130 63 14 36 36 34
Eiendeler i jordbruket NOK  1125954 1741592 1317214 440327 1140724 1778897 1135546 663694 1048743 1523243 1017951
  Varelager NOK  56568 92469 66935 29595 55006 95105 56892 32141 63842 87037 59783
  Buskap NOK  232234 370862 277015 95144 192183 360507 202011 102845 194686 270495 185553
  Maskiner og redskap NOK  39809 104821 64547 16739 80975 97510 77290 31158 61866 57073 58965
  Traktor NOK  117080 88447 96731 25426 120103 133515 113669 68767 77873 181349 83893
  Driftsbygninger NOK  404317 657484 467948 185724 439014 853913 463461 286589 452101 576810 428495
  Jord, veg, osv. NOK  275946 427508 344038 87698 253444 238347 222223 142194 198376 350477 201262
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3366 3848 3463 2158 2960 3132 2877 2594 3026 3436 2981
  Familien timer  2597 3283 2664 1776 2407 2157 2285 2153 2361 2568 2336
Arealbruk:              
  Korn daa  1,2 17,0 7,8  2,3 12,7 4,2   13,1 1,3
  Poteter daa  0,4 0,2 0,3 0,2 0,7 0,3 0,5 0,3 0,2 0,6 0,2
  Grovfôr og beite daa  146,1 243,0 182,3 85,5 152,6 222,3 155,5 79,6 143,0 228,7 140,6
  Annet daa  0,5  0,3 0,1 0,9  0,6  0,8 1,1 0,8
Avlinger pr daa:              
  Korn kg  442 502 504  285 453 387   399 399
  Poteter kg  1960 2000 1967 1667 1162 2750 1332 1279 1730 622 1357
  Grovfôr og beite FEm  585 584 560 375 431 442 422 396 435 390 425
  I alt FEm  582 579 557 375 426 443 419 396 432 388 422
Storfehold:              
  Årskyr stk  17,4 26,3 20,6 7,7 12,5 16,2 12,3 7,9 13,1 18,6 12,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,3 42,1 29,6 10,8 19,7 28,3 19,8 9,4 19,5 27,6 18,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,8 5,8 4,0 1,7 3,8 7,3 3,9 1,0 3,0 4,6 3,0
  Mjølk/årsku kg  6266 6693 6298 5347 6303 5940 6108 5798 6247 6398 6183
  Omsatt mjølk l  98029 152337 114535 36177 69694 86857 66826 40752 71916 107304 69166
  Kraftfôr/årsku NOK  6551 7085 6455 7575 8527 9116 8491 8426 8943 8626 8823
  Grovfôr/årsku daa  8,4 9,2 8,9 11,2 12,2 13,7 12,6 10,1 11,0 12,3 11,2
Priser:              
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,55 3,53 3,55 3,55 3,68 3,68 3,67 3,57 3,67 3,72 3,66
  Kukjøtt NOK/kg  30,14 29,91 30,12 33,24 33,75 32,64 33,51 34,80 34,12 34,13 34,21
  Annet storfekjøtt NOK/kg  35,13 36,12 35,73 39,52 39,59 40,20 39,72 39,60 40,19 40,02 40,23
Produksjonsinntekt mjølk NOK  405614 595675 463542 179876 312120 377101 300480 201316 321549 456648 310091
  Driftstillegg NOK  57500 57500 57500 51379 55517 57500 55166 55788 57586 57500 56611
  Distriktstilskudd mjølk NOK     7597 13980 18240 13591 12226 21439 31376 20583
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  47841 79649 56594 27831 45471 57998 44369 24647 48137 65021 44937
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  53321 110109 68822 18707 71291 126910 71957 17321 63054 68327 56862
  Distriktstilskudd kjøtt NOK     7453 11689 17845 12043 5725 12111 13884 11413
Produksjonsinntekt livdyr NOK  21524 28870 23050 11123 13629 6434 12046 9613 8517 18516 9285
Annet husdyrhold NOK  4451  3465  4561 67695 12522 2757 1797  1734
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  552 476 504 396 524 458 499 538 536 433 517
Dekningsbidrag/daa NOK 3385 2770 2992 2779 2729 2480 2627 3299 3009 2425 2903
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 157875 191032 173003 112687 139025 173268 138663 112637 149889 185533 146242
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 141757 183270 163506 96279 125446 155265 122916 100776 138855 176096 135224
Familiens arbeidsfortj. J NOK  156378 251110 179622 78550 113919 105447 104234 81652 126168 174203 121639
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  112924 143430 126440 82936 88731 91654 85550 71117 100177 127180 97655

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015