Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland  Vestlandet
  

 

 

 

   Jæren Andre bygder   
  

 

 

 

  
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  Alle  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    6 12  24 22 14 43 13 51  13 6 84
Brukers alder år  42 39  40 48 43 46 50 48  40 40 46
Jordbruksareal daa  157 247  229 156 261 212 86 143  239 340 162
  Leid daa  4 44  23 42 130 81 17 34  79 115 44
Eiendeler i jordbruket NOK  1266779 2088425  1791369 1081422 1905331 1390781 567386 1010537  1494218 1901832 1074208
  Varelager NOK  53977 96459  81792 55195 79876 66765 31258 57876  84576 89734 59656
  Buskap NOK  249195 341722  317135 191099 267465 212815 89027 166056  242165 328084 176174
  Maskiner og redskap NOK  71742 75365  84548 59598 148776 96965 16414 60889  76459 225409 67806
  Traktor NOK  138249 115392  113260 98536 194502 139424 58609 94693  133476 251335 105775
  Driftsbygninger NOK  459256 898072  712215 455161 836416 589318 242025 411028  663783 636321 437893
  Jord, veg, osv. NOK  294360 561416  482419 221834 378296 285492 130054 219996  293760 370949 226903
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3118 3777  3631 3063 3477 3226 2328 2896  3539 3342 2928
  Familien timer  2509 3073  2751 2651 2606 2626 1955 2294  2699 2415 2307
Arealbruk:                
  Korn daa  5,0 2,9  4,8  19,1 9,0    4,2 37,5 3,3
  Poteter daa   0,2  2,1 0,1 1,3 1,0 0,1 0,2  0,2  0,2
  Grovfôr og beite daa  150,8 244,1  222,3 156,1 240,4 201,6 85,5 142,4  234,4 302,2 158,0
  Annet daa  0,8   0,2     0,7  0,1  0,5
Avlinger pr daa:                
  Korn kg  599 543  514  445 495    191 362 328
  Poteter kg   2400  1762 1400 694 1761 1857 1732  1640  1766
  Grovfôr og beite FEm  568 554  541 389 378 352 380 418  378 417 405
  I alt FEm  566 554  539 389 382 359 380 416  375 411 403
Storfehold:                
  Årskyr stk  17,7 26,3  24,5 13,0 17,1 14,5 8,2 12,8  17,1 23,7 13,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  27,6 41,8  38,2 20,0 30,1 23,8 9,4 19,1  26,8 35,3 19,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,3 5,7  5,1 4,8 6,5 4,8 0,8 2,9  4,9 8,3 3,2
  Melk/årsku kg  5739 6487  6333 5951 6495 6099 6134 6226  6446 6069 6247
  Omsatt melk l  90770 152873  137973 68229 97140 77744 44542 71327  95049 129164 74454
  Kraftfôr/årsku NOK  6071 6487  6294 7522 8572 7908 8232 8760  8466 7742 8528
  Grovfôr/årsku daa  8,5 9,3  9,1 12,0 14,1 14,0 10,5 11,1  13,7 12,7 11,8
Priser:                
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,19 3,29  3,28 3,31 3,36 3,35 3,35 3,41  3,43 3,39 3,41
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  25,28 25,87  25,80 25,17 25,78 25,36 24,93 25,57  25,37 25,30 25,45
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,15 30,26  30,43 30,56 30,74 31,28 29,54 30,36  31,00 31,49 30,62
Produksjonsinntekt melk NOK  289296 502696  453077 225555 326475 260492 149177 243515  325835 437969 253726
  Driftstilskudd NOK  55000 55000  55208 55000 55000 54945 55000 55290  55000 55000 55101
  Andre tilskudd melk NOK  3163 5344  4826 16618 26077 19912 15705 24866  32921 45157 25960
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  49340 62864  61168 32201 51996 39773 12627 32335  54642 66830 34938
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  51152 105620  90680 59854 86619 70976 14104 44260  74000 98357 47670
  Tilskudd kjøtt NOK  6379 14530  12660 17090 30034 22918 7400 20632  26344 40186 20674
Produksjonsinntekt livdyr NOK  6184 14598  14755 13808 4854 9527 9318 12758  9517 7136 11170
Annet husdyrhold NOK  5361 2519  3422 3494 1262 2198  3047  1717  2116
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  526 478  507 492 544 501 509 567  418 487 518
Dekningsbidrag/daa NOK 2902 2808  2833 2666 2258 2307 3106 3026  2398 2130 2759
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 144406 169576  169688 127298 139908 131556 116551 148180  153198 189318 148401
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 128826 156497  157548 112402 112379 109519 99710 128190  148242 181816 132005
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  93152 107972  110406 80940 61069 71222 75145 88155  103766 150869 93328

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015