Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 10  21 18 16 8 44
Brukers alder år  46 39  43 49 44 44 46
Jordbruksareal daa  154 257  237 166 253 374 232
  Leid daa  3 24  23 49 127 156 96
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1267,5 2365,9  1870,9 1085,0 1705,7 2567,9 1566,9
  Varelager 1000 NOK  51,1 102,6  90,5 46,5 77,3 90,3 64,6
  Buskap 1000 NOK  205,9 400,6  337,4 165,6 235,3 339,9 219,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  62,5 57,3  67,8 99,7 97,7 153,7 105,9
  Traktor 1000 NOK  106,0 99,1  89,3 143,4 128,6 220,9 147,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  476,9 1041,7  789,5 417,6 840,2 1200,9 714,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  365,0 664,8  496,3 212,2 326,6 562,1 315,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3248 3976  3828 2596 3254 4140 3085
  Familien timer  2578 3125  2907 2145 2519 3321 2472
Arealbruk:           
  Korn daa   6,5  3,1  7,8 5,0 3,8
  Poteter daa  2,7 3,2  4,0 0,2 1,5 0,4 0,7
  Grovfôr og beite daa  149,3 247,3  229,8 165,6 241,1 368,9 226,3
  Annet daa  1,7   0,5 0,1 3,1  1,2
Avlinger pr daa:           
  Korn kg   473  473  555 560 556
  Poteter kg  1563 2969  2737 1133 1479 333 1330
  Grovfôr og beite FEm  567 576  555 382 392 286 356
  I alt FEm  557 575  553 381 392 290 358
Storfehold:           
  Årskyr stk  15,3 30,3  25,7 13,6 15,7 18,0 14,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  23,3 43,2  36,8 18,8 29,4 45,9 27,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,1 7,0  6,5 2,0 6,1 7,6 4,4
  Melk/årsku kg  6477 6864  6665 6388 6907 6272 6537
  Omsatt melk l  88180 183088  150781 76840 95557 96900 85845
  Melkekvote l  84766 180478  150045 74299 94758 98033 84715
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,6 7,0  7,2 7,2 8,4 10,1 8,3
  Grovfôr/årsku daa  9,8 8,2  8,9 12,2 15,4 20,5 15,2
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,39 3,52  3,50 3,44 3,49 3,62 3,50
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  27,53 28,36  28,34 28,29 28,65 28,46 28,42
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,87 33,01  33,14 32,28 33,15 33,82 33,19
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  299,0 644,7  528,4 264,3 333,7 350,7 300,4
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,0 59,0  59,0 59,0 59,0 59,0 59,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK      17,1 19,7 22,8 18,8
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  40,8 78,1  63,8 32,5 55,4 50,9 43,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  57,8 90,4  86,7 31,0 104,2 204,8 88,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK      9,5 20,0 23,1 15,5
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  21,2 29,3  21,7 21,7 5,2 31,5 16,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  7,4 39,1  25,7 2,8 4,6 1,2 3,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,5 0,6 0,4 0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,9 3,0  2,9 2,6 2,4 1,8 2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 140,5 190,8  172,3 137,1 172,4 121,6 144,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 124,3 179,2  158,1 114,3 156,7 93,7 123,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  103,5 149,5  133,8 94,0 127,5 68,5 99,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015