Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 9  22 13 14 13 43
Brukers alder år  47 42  44 49 45 44 46
Jordbruksareal daa  156 255  260 167 241 373 270
  Leid daa  9 30  47 63 117 160 116
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1262,9 2261,8  2521,1 1054,3 1809,3 3041,5 2057,2
  Varelager 1000 NOK  58,3 84,5  86,8 44,6 77,3 89,7 72,1
  Buskap 1000 NOK  200,6 362,1  332,3 164,7 258,1 351,5 258,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  61,7 55,2  117,5 101,0 111,6 164,9 131,6
  Traktor 1000 NOK  119,5 83,6  115,4 146,1 175,7 249,3 179,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  445,1 896,1  1059,5 393,7 832,9 1581,6 993,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  377,6 780,4  809,6 204,1 353,8 604,5 421,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3191 3871  3616 2561 3289 3778 3205
  Familien timer  2605 3017  2733 2137 2609 2877 2545
Arealbruk:           
  Korn daa   4,3  10,0  1,8 11,3 4,0
  Poteter daa  0,8 0,1  0,3 0,1 1,3 0,9 0,7
  Grovfôr og beite daa  154,7 250,4  249,5 166,5 235,3 360,8 264,0
  Annet daa  0,7   0,2  2,5  1,0
Avlinger pr daa:           
  Korn kg   529  561  838 428 501
  Poteter kg  800 2500  1214 500 1611 500 1145
  Grovfôr og beite FEm  584 556  577 352 394 323 340
  I alt FEm  579 555  576 352 393 323 340
Storfehold:           
  Årskyr stk  15,1 28,8  26,3 12,6 17,0 21,3 17,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,8 42,8  39,5 18,7 29,6 45,7 30,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,3 5,2  5,1 2,4 5,9 5,1 4,2
  Melk/årsku kg  6633 7170  6835 6050 6664 6284 6306
  Omsatt melk l  89193 183102  158470 66559 99801 117600 97120
  Melkekvote l  85508 182764  158970 71013 93629 123109 100124
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  6,9 6,9  6,6 6,8 8,1 8,8 7,9
  Grovfôr/årsku daa  10,2 8,7  9,5 13,3 13,8 17,0 15,1
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,38 3,62  3,59 3,53 3,56 3,77 3,68
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,76 28,73  29,04 28,03 29,39 29,46 29,14
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,78 34,15  34,01 33,84 34,68 36,39 35,34
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  301,9 663,4  568,3 235,3 354,9 443,2 357,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  52,8 52,8  66,8 52,8 52,8 59,5 54,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK      15,2 23,4 25,5 21,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  40,9 91,0  73,0 34,0 58,1 72,0 53,9
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  72,5 110,7  98,6 49,3 110,5 189,5 112,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK      10,2 18,8 22,2 16,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  24,7 32,3  36,5 15,0 15,7 36,5 22,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  7,3 2,7  5,9 1,8 0,3 13,5 4,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,5 0,5 0,5 0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,0 3,3  2,9 2,5 2,6 2,2 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 149,3 232,9  193,7 144,4 171,9 187,1 171,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 134,5 228,1  181,8 126,9 153,8 166,0 151,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  117,5 210,1  159,6 116,9 135,6 143,4 133,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015