Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    7 8  8 24 14 15 12 42
Brukers alder år  49 40  42 44 51 42 46 47
Jordbruksareal daa  159 259  382 285 166 247 368 250
  Leid daa  24 26  148 74 58 125 186 117
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1512,4 2332,4  2872,8 2754,0 1043,7 2257,2 2860,6 1975,1
  Varelager 1000 NOK  56,4 96,8  145,3 101,8 37,8 82,1 80,8 65,2
  Buskap 1000 NOK  233,2 375,7  474,4 388,4 140,9 289,1 307,4 239,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  72,9 74,5  275,8 181,8 101,3 177,1 151,5 140,3
  Traktor 1000 NOK  134,3 80,6  163,3 147,9 153,9 193,8 304,9 207,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  636,1 842,2  945,4 1062,1 368,7 1108,4 1473,9 941,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  379,6 862,5  868,6 872,0 241,2 406,6 542,2 381,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3090 3979  3408 3585 2584 3378 3847 3219
  Familien timer  2547 3172  2534 2791 2121 2677 2922 2546
Arealbruk:            
  Korn daa      5,0   5,4 1,6
  Poteter daa  0,7 0,1   0,3  0,7 0,2 0,3
  Grovfôr og beite daa  158,0 259,0  382,0 279,3 165,1 246,3 360,1 247,1
  Annet daa       0,5  2,7 0,9
Avlinger pr daa:            
  Korn kg      684   399 399
  Poteter kg  800 2500   1083  1090 250 992
  Grovfôr og beite FEm  630 536  563 568 328 380 345 354
  I alt FEm  628 536  563 569 327 380 343 352
Storfehold:            
  Årskyr stk  17,3 30,2  37,7 30,3 12,3 18,2 22,0 17,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  25,9 42,9  56,4 46,1 15,7 34,4 37,4 28,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,2 4,6  8,9 6,4 1,7 7,2 5,6 4,7
  Melk/årsku kg  6727 7293  7263 7216 6445 6317 6434 6382
  Omsatt melk l  103334 197270  233988 191290 68193 101862 123812 95036
  Melkekvote l  103012 196452  234120 188462 70508 103517 128670 97964
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,0 7,5  8,3 7,9 7,2 7,9 8,2 7,8
  Grovfôr/årsku daa  9,1 8,6  10,1 9,2 13,5 13,5 16,4 14,5
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,49 3,62  3,57 3,52 3,54 3,56 3,78 3,64
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  29,19 29,79  29,55 29,61 28,63 30,36 29,39 29,57
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  34,19 34,45  35,26 34,88 34,20 35,18 34,80 34,92
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  360,2 713,9  834,4 674,1 241,2 363,0 467,5 345,5
  Driftstilskudd 1000 NOK  52,8 52,8  92,6 66,1 52,8 52,8 59,0 54,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK       15,2 21,7 24,5 20,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  60,9 103,8  107,7 103,3 30,1 62,8 66,2 51,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  58,0 97,8  220,9 132,6 23,6 149,5 122,5 96,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK       8,9 24,5 19,6 17,4
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  5,8 22,4  41,3 23,0 22,5 25,8 27,1 24,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,9 4,6  5,4 5,4 1,4 7,6 3,5 4,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,0 3,3  2,7 2,9 2,4 2,7 2,1 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 133,9 208,8  232,3 184,1 115,1 168,3 156,1 147,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 114,2 196,8  212,4 163,8 88,6 146,9 130,4 123,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  83,1 166,0  172,6 124,7 70,2 111,2 93,2 92,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015