Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 7  6 20 12 16 9 38
Brukers alder år  47 43  37 42 49 45 47 47
Jordbruksareal daa  175 276  401 299 166 249 366 245
  Leid daa  10 41  195 86 55 112 176 107
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1743,5 2459,0  4741,1 3499,1 1103,0 2213,1 3522,2 2118,6
  Varelager 1000 NOK  71,4 114,7  154,3 114,8 44,2 73,8 88,7 66,4
  Buskap 1000 NOK  272,0 413,2  639,6 471,4 140,2 272,3 391,1 252,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  61,8 95,0  458,0 234,7 88,4 198,3 152,5 147,5
  Traktor 1000 NOK  182,7 102,6  202,2 201,2 154,8 246,8 249,0 211,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  618,9 932,4  1741,5 1351,6 416,1 1018,5 2135,1 1068,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  536,7 801,0  1545,7 1125,4 259,3 403,4 505,8 372,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3263 4189  4545 4048 2380 3337 3671 3080
  Familien timer  2615 3413  3270 3140 1997 2756 2753 2493
Arealbruk:            
  Korn daa      3,5  2,5 3,3 1,8
  Poteter daa   0,1   0,1  0,8 0,2 0,4
  Grovfôr og beite daa  175,2 275,4  401,2 295,3 165,4 243,3 362,3 241,8
  Annet daa       0,8 1,9  1,0
Avlinger pr daa:            
  Korn kg      469  506 514 509
  Poteter kg   2500   2500  1831 1500 1769
  Grovfôr og beite FEm  585 532  584 579 342 370 350 357
  I alt FEm  585 532  584 578 341 368 352 357
Storfehold:            
  Årskyr stk  21,1 32,1  43,3 33,7 12,1 18,4 26,1 17,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  28,5 48,1  74,8 54,3 14,4 30,7 42,2 27,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,3 4,4  12,0 7,8 0,4 5,9 5,8 4,0
  Melk/årsku kg  7092 7560  7498 7352 6945 6776 6457 6693
  Omsatt melk l  131738 211823  284732 218104 73166 112889 152665 107382
  Melkekvote l  126189 201752  291811 214134 76669 113444 166909 112322
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,1 8,5  9,5 8,8 7,4 9,1 8,3 8,4
  Grovfôr/årsku daa  8,3 8,6  9,3 8,8 13,7 13,2 13,9 13,5
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,88 3,89  3,87 3,88 3,80 3,82 3,94 3,86
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,34 30,54  32,61 31,29 30,10 31,12 31,47 30,96
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  35,53 36,14  37,57 37,00 33,58 37,26 37,06 36,91
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  511,6 824,4  1101,6 845,8 277,9 431,5 602,3 414,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  53,8 53,8  94,5 66,0 53,8 52,1 60,6 54,7
  Andre tilskudd melk 1000 NOK       18,2 28,9 31,5 25,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  67,8 122,9  150,8 120,6 36,8 70,1 103,7 65,9
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  85,2 149,3  309,5 196,3 24,0 127,2 152,4 97,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK       7,3 21,5 16,8 15,4
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  16,8 31,1  29,7 32,8 17,6 19,6 16,5 18,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,7 0,8  11,7 4,6 1,7 4,4 6,9 4,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,8 0,8 0,6 0,5 0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,8 3,6  3,3 3,5 2,7 2,8 2,6 2,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 227,2 246,5  204,9 218,8 153,9 181,5 217,8 182,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 222,7 237,3  186,7 208,0 130,9 165,4 192,5 160,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  174,0 196,1  109,9 146,1 109,0 119,2 139,6 120,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 256,0 268,9  225,5 242,1 184,4 208,8 244,9 210,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015