Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    7 18  11 14 7 35
Brukers alder år  48 44  50 45 49 48
Jordbruksareal daa  271 326  163 250 359 255
  Leid daa  56 107  51 109 184 115
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2580,6 3736,4  988,4 2433,6 3492,9 2369,3
  Varelager 1000 NOK  137,8 127,2  49,4 86,8 85,9 72,4
  Buskap 1000 NOK  420,7 490,0  150,5 306,6 440,2 300,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  102,5 257,7  56,5 230,8 132,5 149,4
  Traktor 1000 NOK  56,6 224,6  127,9 253,7 200,5 204,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  1106,8 1517,6  330,3 1077,4 2223,8 1224,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  756,3 1119,5  273,7 478,4 410,0 418,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4154 3740  2757 3142 3260 3098
  Familien timer  3282 2986  2330 2640 2660 2566
Arealbruk:          
  Korn daa   4,3     
  Poteter daa  0,1 0,1  0,1 0,8  0,4
  Grovfôr og beite daa  271,3 321,4  162,6 249,4 358,9 254,6
  Annet daa        
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm   613     
  Poteter kg  2500 2500  1880 1909  1859
  Grovfôr og beite FEm  580 573  351 376 324 348
  I alt FEm  580 573  351 376 324 348
Storfehold:          
  Årskyr stk  30,7 34,1  11,5 19,4 28,3 19,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  43,9 51,4  15,0 31,9 44,1 30,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  6,3 8,6  0,5 5,7 5,2 5,0
  Melk/årsku kg  7084 7305  6927 6842 6361 6674
  Omsatt melk l  195354 221182  70943 119034 159270 115895
  Melkekvote l  197039 223366  78163 118388 181430 123112
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  10,1 9,7  8,4 10,4 9,5 10,0
  Grovfôr/årsku daa  8,8 9,4  14,1 12,8 12,7 13,1
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,14 4,12  4,00 4,03 4,25 4,07
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,31 33,51  31,20 34,64 33,55 33,72
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,84 40,90  35,67 40,37 38,98 39,73
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  808,3 912,1  283,8 480,1 677,1 471,5
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,8 69,8  59,7 59,8 66,2 60,9
  Andre tilskudd melk 1000 NOK     18,4 31,3 32,9 28,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  126,1 140,4  31,3 63,8 99,1 63,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  207,9 210,4  27,6 176,7 196,4 146,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK     5,8 24,7 16,5 19,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  27,5 30,1  35,4 21,4 11,4 27,3
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,2 6,9  2,6 2,0 3,6 2,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,8  0,6 0,7 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,6 3,4  2,8 3,1 2,7 2,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 232,2 226,6  135,0 202,4 197,9 176,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 222,2 212,9  111,2 182,8 139,4 147,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  176,5 143,0  89,5 119,6 90,5 99,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 258,6 254,9  158,5 229,5 225,9 201,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015