Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 16  10 8 7 29
Brukers alder år  40 47  49 47 50 49
Jordbruksareal daa  357 303  171 244 371 278
  Leid daa  102 90  56 115 228 141
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3608,9 3386,4  1257,9 2962,9 3588,2 2880,0
  Varelager 1000 NOK  148,6 114,1  47,8 86,4 129,2 83,4
  Buskap 1000 NOK  544,0 459,0  148,9 297,6 453,2 328,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  242,6 172,3  104,0 291,4 237,8 208,9
  Traktor 1000 NOK  178,4 147,8  170,8 300,3 277,5 252,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  1192,2 1526,0  371,5 1356,4 1964,3 1456,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1303,2 967,1  414,9 630,8 526,2 550,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3508 3207  2436 3685 3028 3205
  Familien timer  2917 2655  2143 2805 2428 2522
Arealbruk:          
  Korn daa   1,3     
  Poteter daa  5,8 2,3   1,1  0,3
  Grovfôr og beite daa  351,5 299,6  170,5 242,8 371,4 277,0
  Annet daa     0,7   0,2
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm   321     
  Poteter kg  2300 2231   1911  1911
  Grovfôr og beite FEm  511 497  303 400 323 339
  I alt FEm  511 496  302 401 323 339
Storfehold:          
  Årskyr stk  36,1 31,1  10,4 18,4 24,1 18,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  51,5 42,4  14,7 30,1 47,1 33,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  6,2 6,6  0,8 6,5 9,9 7,1
  Melk/årsku kg  7133 7109  6419 7001 6966 6923
  Omsatt melk l  230420 199169  61599 116572 150382 117922
  Melkekvote l  252821 219431  73593 111447 157729 129710
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  9,1 10,0  9,4 11,5 13,1 12,2
  Grovfôr/årsku daa  9,8 9,6  16,4 13,2 15,4 14,8
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,57 4,67  4,36 4,42 4,41 4,40
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  36,83 35,93  35,96 34,31 36,41 36,07
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,80 42,14  38,15 43,76 42,57 42,92
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1053,5 929,5  268,5 515,2 662,6 519,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  76,0 80,0  81,8 81,8 81,8 81,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   0,3  17,4 32,2 30,9 30,2
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  167,5 120,2  51,7 63,5 91,0 77,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  155,2 153,5  25,8 170,5 264,9 174,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK   0,7  11,1 26,1 21,2 25,7
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  37,9 33,5  18,0 19,7 18,4 21,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,3 9,8  4,0 9,6  6,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,7  0,6 0,6 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,3 3,5  2,8 3,5 2,7 3,0
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 241,8 266,7  141,9 221,9 226,5 207,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 236,1 261,1  118,5 192,4 194,0 179,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  210,0 239,7  105,7 157,5 171,9 154,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 270,6 297,9  173,4 249,8 258,0 235,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015