Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    6 9  20 7 9 9 30
Brukers alder år  57 44  48 53 46 51 49
Jordbruksareal daa  260 374  335 174 237 366 300
  Leid daa  53 145  130 68 106 234 172
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  3544,7 4856,6  3851,9 1266,8 2282,4 3882,5 2736,2
  Varelager 1000 NOK  103,8 166,6  138,5 49,6 71,6 149,9 95,4
  Buskap 1000 NOK  484,5 720,5  588,1 174,2 280,0 493,3 364,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  89,7 371,7  228,1 109,8 219,6 387,5 259,7
  Traktor 1000 NOK  95,0 296,3  207,2 144,7 247,4 201,9 194,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  1754,6 1942,6  1638,1 348,2 888,6 1889,2 1211,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1017,1 1358,9  1052,0 440,4 575,2 760,7 611,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3386 3666  3387 2420 2750 3727 3144
  Familien timer  3033 2781  2654 2170 2098 2944 2415
Arealbruk:           
  Korn daa       6,1 8,2 4,3
  Poteter daa   3,7  1,7    
  Grovfôr og beite daa  259,0 370,2  333,3 173,9 230,9 356,2 295,1
  Annet daa  1,2   0,4   1,3 0,4
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm       159 338 261
  Poteter kg   3030  3030    
  Grovfôr og beite FEm  449 540  472 285 344 363 321
  I alt FEm  447 541  473 285 339 361 320
Storfehold:           
  Årskyr stk  31,1 37,2  33,5 12,1 15,5 25,7 20,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  40,8 57,7  48,2 15,2 25,4 45,1 33,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  6,3 17,2  10,9 1,3 4,9 8,9 6,3
  Melk/årsku kg  7471 7564  7556 5776 6491 7039 6703
  Omsatt melk l  209110 249670  227008 64198 92668 162984 122669
  Melkekvote l  214269 276731  243579 79155 107936 175139 139940
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,7 11,6  12,0 8,4 12,3 13,7 12,9
  Grovfôr/årsku daa  8,3 10,0  9,9 14,3 14,9 13,8 14,7
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,24 4,91  5,01 4,87 4,83 4,94 4,81
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  40,83 41,02  40,58 39,03 40,16 40,77 40,36
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,98 46,19  45,99 43,75 45,35 46,76 45,81
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1095,7 1224,9  1137,4 312,9 447,9 804,5 590,7
  Driftstilskudd 1000 NOK  106,0 106,0  106,0 111,0 111,0 111,0 111,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK      18,8 24,5 37,6 31,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  110,4 201,7  154,2 48,8 64,3 130,4 85,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  145,8 296,1  202,6 30,5 118,0 255,2 176,6
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK      8,3 17,4 25,2 21,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  69,1 68,8  54,7 17,0 33,3 23,8 30,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  9,4 2,4  5,6 1,6 1,9  4,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,9  0,8 0,6 0,5 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,5 4,0  3,9 3,1 3,4 3,2 3,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 310,3 344,3  339,3 193,9 294,5 296,6 258,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 301,0 352,1  337,7 172,2 260,8 287,6 232,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  285,1 329,0  316,9 156,8 225,8 259,6 208,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 348,2 377,3  375,3 232,7 335,6 330,0 294,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015