Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    14 23  6 8 10 29
Brukers alder år  46 48  56 48 47 50
Jordbruksareal daa  378 342  166 236 375 309
  Leid daa  175 138  75 115 246 188
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6267,9 5440,4  1277,8 2593,9 4094,3 3062,8
  Varelager 1000 NOK  193,2 155,1  48,3 86,7 134,8 100,4
  Buskap 1000 NOK  682,4 614,2  201,9 312,2 506,5 397,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  467,8 366,2  107,8 284,9 422,8 320,8
  Traktor 1000 NOK  287,9 232,8  83,7 311,8 346,5 266,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  3195,7 2804,8  379,4 1046,5 1895,5 1345,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1440,8 1267,3  456,6 551,9 788,3 632,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3502 3350  2885 3156 3609 3344
  Familien timer  2752 2648  2543 2595 2932 2639
Arealbruk:          
  Korn daa   1,4    4,1 1,4
  Poteter daa  1,4 0,9     
  Grovfôr og beite daa  373,6 337,9  166,0 233,4 370,5 307,2
  Annet daa  2,9 2,0   2,3 0,6 0,8
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm   363    474 474
  Poteter kg  3000 3000     
  Grovfôr og beite FEm  466 443  290 327 337 315
  I alt FEm  463 441  290 324 338 315
Storfehold:          
  Årskyr stk  36,8 34,3  12,8 15,6 26,5 21,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  55,6 51,3  16,0 28,1 43,8 34,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  12,5 9,0  2,7 4,9 7,5 6,3
  Melk/årsku kg  7703 7589  6320 7041 7124 6953
  Omsatt melk l  260059 237633  74705 100914 171380 133845
  Melkekvote l  278421 253789  81822 111305 193094 151382
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,0 13,2  9,3 13,1 14,2 13,6
  Grovfôr/årsku daa  10,2 9,9  13,0 14,9 14,0 14,6
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,95 4,97  4,72 4,79 4,77 4,72
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,06 42,33  41,82 40,64 42,51 41,73
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,54 49,13  47,77 49,81 50,78 50,40
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1288,3 1181,3  352,4 482,9 817,3 631,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  109,0 109,0  116,0 116,0 116,0 116,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK     19,7 28,6 42,9 36,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  172,1 170,7  64,8 84,9 156,4 119,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  242,4 226,7  38,8 134,4 250,6 197,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK     13,5 19,0 24,6 25,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  69,5 54,9  25,7 32,3 19,2 26,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  19,8 15,3  3,4 2,4  4,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,8  0,9 0,6 0,6 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,0 4,1  3,9 3,6 3,2 3,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 249,8 265,9  186,0 235,6 274,2 253,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 202,3 232,3  161,4 198,3 262,1 228,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  198,9 218,4  150,0 162,4 242,9 207,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 287,5 303,7  224,1 275,6 310,6 290,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015