Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    14 23  12 12 33
Brukers alder år  44 46  51 45 49
Jordbruksareal daa  378 356  244 385 329
  Leid daa  181 157  140 250 198
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  7497,1 6234,2  3210,7 4032,8 3488,9
  Varelager 1000 NOK  202,4 172,0  101,6 153,7 122,6
  Buskap 1000 NOK  694,8 637,6  288,9 509,7 420,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  534,3 404,7  287,3 435,2 323,5
  Traktor 1000 NOK  311,0 259,1  261,5 322,9 283,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  3990,9 3268,4  1718,3 1703,5 1631,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1763,6 1492,3  553,1 907,7 707,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3625 3438  3272 3538 3310
  Familien timer  2830 2626  2516 2912 2589
Arealbruk:         
  Korn daa   0,7   3,5 1,3
  Poteter daa  0,7 0,4    
  Grovfôr og beite daa  374,7 353,0  240,4 381,6 327,0
  Annet daa  2,4 1,5  3,2  1,2
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm   540   447 447
  Poteter kg  3000 3000    
  Grovfôr og beite FEm  518 504  333 364 336
  I alt FEm  514 502  329 365 335
Storfehold:         
  Årskyr stk  37,4 34,9  14,9 26,7 21,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  55,6 52,3  23,5 42,4 33,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  10,9 8,6  3,9 6,5 5,9
  Melk/årsku kg  7852 7810  6963 7378 7200
  Omsatt melk l  269708 250265  95234 176854 139083
  Melkekvote l  283910 264049  108278 202747 157649
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,7 14,6  13,4 14,0 14,2
  Grovfôr/årsku daa  10,0 10,1  16,1 14,3 15,4
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,22 5,16  5,00 5,01 4,96
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  43,66 43,78  45,74 45,19 45,20
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,18 49,56  49,26 49,89 49,54
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1407,6 1290,2  476,0 885,5 689,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  115,0 115,0  122,0 122,0 122,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK     26,6 47,7 38,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  213,0 190,8  86,9 128,8 109,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  195,7 186,8  98,2 156,1 140,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  13,2 12,6  23,1 30,4 29,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  60,5 50,3  34,3 59,9 47,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  57,7 39,6  2,7  2,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 0,9  0,7 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,0 4,1  3,4 3,2 3,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 192,3 243,3  204,0 286,3 248,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 145,3 204,5  169,8 265,2 219,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  132,1 184,7  137,6 243,1 195,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 224,6 277,3  238,5 322,3 284,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015