Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    13 20  12 14 35
Brukers alder år  45 46  50 49 49
Jordbruksareal daa  360 373  249 382 336
  Leid daa  140 160  134 253 207
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  7182,8 6105,5  3348,6 4260,9 3671,6
  Varelager 1000 NOK  211,8 186,5  126,3 187,1 150,6
  Buskap 1000 NOK  700,6 679,9  353,0 507,0 430,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  503,9 459,6  355,4 441,6 366,6
  Traktor 1000 NOK  312,2 248,3  269,6 314,4 287,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  3641,1 2996,6  1546,1 1957,0 1697,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1813,3 1534,6  698,2 853,8 739,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3567 3527  2946 3328 3312
  Familien timer  2746 2650  2398 2559 2558
Arealbruk:         
  Korn daa   1,1   1,5 0,6
  Poteter daa  0,8 0,5   0,1 0,1
  Grovfôr og beite daa  354,8 368,2  246,8 378,8 334,3
  Annet daa  4,5 2,9  1,8 1,7 1,3
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm   260   305 305
  Poteter kg  2000 2000   750 750
  Grovfôr og beite FEm  552 501  386 361 353
  I alt FEm  545 497  383 359 352
Storfehold:         
  Årskyr stk  36,8 36,6  18,4 25,0 22,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  55,7 53,5  26,9 39,1 33,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  10,9 8,1  4,3 7,3 5,3
  Melk/årsku kg  8297 7973  7012 7423 7269
  Omsatt melk l  279592 267351  119121 166862 151806
  Melkekvote l  277279 270941  135481 180182 168813
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,5 14,8  14,6 14,2 14,4
  Grovfôr/årsku daa  9,6 10,1  13,4 15,2 14,6
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,42 5,47  5,31 5,37 5,30
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,81 45,44  46,57 45,22 45,94
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  52,68 52,33  49,21 52,94 51,51
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1516,2 1461,7  632,2 896,8 803,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  118,0 118,0  125,0 125,0 125,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK     34,3 41,7 41,8
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  177,1 193,2  121,3 152,9 143,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  267,4 204,8  121,9 209,0 151,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  17,1 12,3  28,0 32,4 31,5
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  82,2 78,1  44,9 32,8 48,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  6,0 106,2  0,8 0,1 1,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,8  0,7 0,5 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,8 4,4  4,0 3,2 3,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 370,5 356,9  297,5 316,8 297,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 361,9 349,7  280,8 294,5 276,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  356,8 351,1  264,5 280,3 267,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 403,4 391,6  341,8 353,6 335,0