Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 19  11 14 6 34
Brukers alder år  43 46  52 50 41 49
Jordbruksareal daa  375 367  243 381 605 356
  Leid daa  162 164  119 212 466 212
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  7428,0 6378,0  3189,0 4600,3 5349,8 4006,3
  Varelager 1000 NOK  230,1 202,7  118,5 175,4 209,6 152,4
  Buskap 1000 NOK  797,7 731,4  313,4 521,9 695,9 456,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  648,6 562,6  303,2 398,4 547,5 368,3
  Traktor 1000 NOK  300,1 224,4  199,0 288,3 263,3 231,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  3466,3 2924,8  1538,7 2160,8 2877,3 1965,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1985,2 1732,1  716,2 1055,5 756,1 831,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3525 3420  3068 3490 4110 3436
  Familien timer  2519 2556  2366 2655 2691 2589
Arealbruk:          
  Korn daa  8,3 5,3   3,2  1,3
  Poteter daa  1,0 2,0   0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  361,8 356,5  240,6 375,9 604,7 353,5
  Annet daa  4,2 3,1  2,1 2,0 0,2 1,5
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  494 494   406  406
  Poteter kg  2500 2162   750  750
  Grovfôr og beite FEm  544 503  368 373 280 342
  I alt FEm  537 499  365 371 280 340
Storfehold:          
  Årskyr stk  35,3 35,8  18,6 25,7 36,9 24,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  55,9 53,4  22,4 39,6 54,9 34,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  14,0 10,0  2,5 8,0 3,3 4,8
  Melk/årsku kg  8220 7791  7156 6979 7455 7153
  Omsatt melk l  262940 252276  122600 162203 249177 157068
  Melkekvote l  272224 259922  132472 177586 269378 171437
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,4 13,3  14,3 13,4 15,2 14,0
  Grovfôr/årsku daa  10,3 10,0  13,0 14,7 16,4 14,7
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,69 5,77  5,50 5,50 5,64 5,54
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,80 47,52  48,01 47,23 48,65 47,81
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,68 52,01  51,17 53,49 53,03 52,84
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1496,1 1456,4  673,8 892,0 1405,8 869,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  117,8 117,8  124,8 123,9 124,8 124,4
  Andre tilskudd melk 1000 NOK     34,0 39,1 76,2 42,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  237,9 223,8  93,9 153,8 204,5 134,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  323,0 231,0  94,1 224,2 220,4 163,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  19,1 14,5  21,5 35,4 46,1 30,4
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  57,4 85,4  42,7 46,3 216,2 73,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,4 4,0  0,3 22,6 9,5 11,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,9  0,7 0,6 0,7 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,8 4,7  3,9 3,4 3,1 3,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 400,2 406,2  266,7 329,2 352,2 301,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 391,2 404,1  250,3 322,5 345,3 286,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  371,6 390,5  237,9 301,8 356,0 274,6
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 428,8 438,2  305,1 358,4 381,4 333,9