Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    10 18  9 12 7 33
Brukers alder år  40 43  51 53 44 51
Jordbruksareal daa  385 337  238 380 710 380
  Leid daa  175 146  106 236 440 219
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  8588,3 6431,6  3561,8 4959,7 7758,9 4647,9
  Varelager 1000 NOK  195,8 159,5  115,4 153,6 248,1 148,3
  Buskap 1000 NOK  918,7 749,1  368,0 511,0 1048,8 539,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  768,9 587,1  329,5 430,5 787,3 433,1
  Traktor 1000 NOK  470,1 343,1  260,3 282,3 400,7 268,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  4332,6 3019,2  1737,4 2680,6 3863,8 2360,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1902,2 1573,6  751,2 901,9 1410,2 897,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3786 3486  3075 3462 4048 3373
  Familien timer  2745 2588  2521 2567 2297 2457
Arealbruk:          
  Korn daa  6,5 3,6   1,8  0,6
  Poteter daa  1,2 1,9   0,2  0,1
  Grovfôr og beite daa  374,1 326,9  236,0 376,3 709,1 377,7
  Annet daa  3,6 4,8  2,1 2,0 1,0 1,5
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  407 407   400  400
  Poteter kg  1900 1623   375  375
  Grovfôr og beite FEm  521 470  398 318 319 330
  I alt FEm  514 462  395 317 318 329
Storfehold:          
  Årskyr stk  37,8 34,5  19,4 25,6 45,8 26,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  63,0 53,3  25,2 37,0 82,9 40,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  17,5 10,4  2,6 6,8 10,0 5,4
  Melk/årsku kg  7319 7177  7605 7250 7613 7440
  Omsatt melk l  252939 225471  132590 167439 316765 176329
  Melkekvote l  274387 239276  148898 179609 347978 192384
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,0 13,1  14,2 13,9 17,6 15,2
  Grovfôr/årsku daa  9,9 9,5  12,2 14,7 15,5 14,5
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,69 5,79  5,58 5,64 5,78 5,68
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,86 49,56  47,34 46,81 49,83 48,31
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  54,69 54,69  53,72 54,93 57,90 55,87
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1440,4 1306,4  739,5 943,7 1832,5 1001,5
  Driftstilskudd 1000 NOK  118,8 121,6  132,1 132,1 132,1 132,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK     35,7 48,1 109,9 54,2
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  238,3 204,0  117,6 130,5 339,6 163,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  421,9 268,7  104,9 203,8 429,9 196,9
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  27,5 17,7  25,5 47,3 74,7 41,7
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  64,7 73,8  39,1 92,7 130,9 75,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,9 5,8  1,6 -0,3 52,8 11,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 0,9  0,7 0,7 0,7 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,5 4,7  4,2 3,6 3,6 3,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 291,3 328,5  269,8 307,8 490,8 330,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 272,4 321,8  250,5 293,9 580,0 323,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  256,1 307,5  238,2 275,8 560,8 307,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 314,3 357,4  305,9 339,8 520,1 363,1