Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    9 19  7 10 9 30
Brukers alder år  41 43  51 53 44 50
Jordbruksareal daa  385 328  240 359 676 401
  Leid daa  192 140  113 233 434 245
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  9026,6 6466,8  4740,0 4783,4 8301,7 5379,9
  Varelager 1000 NOK  218,3 171,5  150,7 138,2 306,3 179,7
  Buskap 1000 NOK  892,8 696,6  382,5 463,2 1092,4 596,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  857,6 588,7  339,4 426,1 981,6 533,7
  Traktor 1000 NOK  477,2 342,1  275,6 241,4 347,9 257,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  4592,7 3022,2  2854,6 2855,0 3910,7 2864,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1988,0 1645,7  737,3 659,5 1662,8 948,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3752 3317  3353 3180 4254 3451
  Familien timer  2802 2585  2544 2507 2648 2517
Arealbruk:          
  Korn daa  1,6 0,7     
  Poteter daa  1,3 1,7     
  Grovfôr og beite daa  375,9 322,1  237,7 359,4 676,0 400,7
  Annet daa  5,9 3,1  2,4   0,6
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  287 287     
  Poteter kg  200 1325     
  Grovfôr og beite FEm  508 445  319 209 280 261
  I alt FEm  497 440  315 209 280 260
Storfehold:          
  Årskyr stk  37,5 33,6  19,2 24,0 46,3 27,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  66,6 51,5  30,4 37,0 81,6 45,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  19,2 9,7  2,9 3,9 10,6 5,2
  Melk/årsku kg  7521 7466  7474 7416 7840 7596
  Omsatt melk l  259594 229270  130815 161829 328075 192158
  Melkekvote l  285061 249620  139117 178449 376154 215692
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  16,4 15,4  16,1 14,9 17,9 16,5
  Grovfôr/årsku daa  10,0 9,6  12,4 15,0 14,6 14,4
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,55 5,84  5,60 5,51 5,77 5,67
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  50,52 49,28  43,77 45,87 48,37 46,93
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,17 51,09  48,78 50,05 54,20 52,33
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1441,2 1338,7  732,1 891,6 1892,6 1089,2
  Driftstilskudd 1000 NOK  135,1 135,1  156,1 154,9 154,7 155,3
  Andre tilskudd melk 1000 NOK   7,2  40,3 45,5 90,7 54,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  203,8 159,4  83,8 131,0 320,8 168,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  438,0 233,7  122,0 86,0 345,5 166,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  20,7 11,6  28,8 32,2 75,6 42,2
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  37,8 59,8  37,8 66,0 47,3 47,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,8 6,8  0,8 0,5 12,0 4,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 1,0  0,9 0,7 0,9 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,2 4,5  4,6 3,7 3,6 3,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 184,6 263,8  249,7 314,5 347,7 306,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 143,2 233,7  214,6 292,4 305,8 272,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  121,7 217,2  196,8 265,7 323,2 262,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 209,7 295,0  281,8 350,6 375,5 339,9