Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    6 8  20 8 9 9 30
Brukers alder år  46 43  44 52 48 47 49
Jordbruksareal daa  265 387  331 252 346 628 384
  Leid daa  51 193  145 116 199 442 234
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  7470,5 7286,9  6446,1 4282,0 4367,7 7866,3 5029,9
  Varelager 1000 NOK  181,5 239,2  196,2 150,1 198,7 313,9 202,4
  Buskap 1000 NOK  616,9 725,6  694,2 388,1 532,4 887,0 557,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  533,6 638,2  579,4 326,3 439,1 864,1 499,5
  Traktor 1000 NOK  286,2 308,3  296,7 295,0 239,8 293,7 245,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  3810,0 3765,1  3073,4 2286,0 2236,3 3822,3 2491,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  2042,4 1610,5  1606,1 836,5 721,3 1685,4 1034,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3443 3471  3395 3566 3144 4302 3535
  Familien timer  2571 2881  2642 2625 2405 3009 2609
Arealbruk:           
  Korn daa   3,9  1,6    
  Poteter daa   1,5  1,6    
  Grovfôr og beite daa  264,7 377,1  325,0 247,6 345,8 628,3 382,7
  Annet daa   4,4  2,8 4,0   1,1
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm   400  400    
  Poteter kg   2083  2097    
  Grovfôr og beite FEm  546 582  527 409 328 347 349
  I alt FEm  546 573  522 402 328 347 348
Storfehold:           
  Årskyr stk  33,1 39,1  34,0 18,3 24,1 40,2 25,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  47,8 59,1  52,7 31,1 38,6 70,5 43,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  6,5 4,8  9,3 4,1 3,7 11,5 5,7
  Melk/årsku kg  7392 7849  7557 6925 7479 7826 7489
  Omsatt melk l  222960 279527  233761 113769 164057 281014 172820
  Melkekvote l  236283 286585  245737 114228 175417 298518 182762
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  16,6 14,2  15,7 17,8 15,8 19,7 17,8
  Grovfôr/årsku daa  8,0 9,7  9,6 13,5 14,4 15,6 14,9
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  6,01 5,61  5,78 5,60 5,41 5,50 5,49
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,45 45,38  46,42 44,60 43,99 45,33 44,78
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,86 49,35  50,42 50,11 48,22 51,39 50,62
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1340,7 1566,8  1351,0 636,9 887,5 1544,3 949,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  149,9 145,7  149,3 185,1 185,1 165,4 178,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK      41,5 56,4 82,8 56,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  129,9 244,5  180,0 122,5 110,4 254,2 149,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  194,0 99,5  206,2 174,6 115,4 402,8 205,9
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  15,6 10,0  12,1 47,5 26,6 101,5 52,2
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  98,1 85,0  75,4 22,7 55,1 78,0 48,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,8 5,5  6,7 1,1 0,4 6,4 2,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,3 1,0  1,0 0,8 0,8 0,9 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,4 4,3  4,5 4,2 3,8 3,5 3,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 218,5 186,8  225,5 206,8 254,1 260,5 240,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 178,9 147,6  186,1 167,6 207,3 212,0 197,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  157,9 146,2  176,0 153,8 194,8 236,0 196,6
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 242,4 213,3  253,5 237,4 286,4 285,7 270,9