Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 3. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Agder og Rogaland
  

 

   Jæren  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    9 20  9 8 10 31
Brukers alder år  44 45  52 50 48 50
Jordbruksareal daa  406 345  258 358 639 396
  Leid daa  218 158  137 194 419 234
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  8311,7 6380,8  3996,8 3858,8 9508,3 5582,3
  Varelager 1000 NOK  283,5 209,4  133,1 183,6 330,5 203,4
  Buskap 1000 NOK  890,3 767,8  361,9 435,0 1008,3 573,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  695,4 570,3  342,7 408,7 861,9 506,6
  Traktor 1000 NOK  327,9 265,2  198,0 208,8 349,4 229,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  4256,9 2923,4  2098,2 1885,2 4948,3 2894,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1857,7 1644,7  862,8 737,5 2009,9 1175,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3682 3399  3309 3183 3995 3438
  Familien timer  2858 2718  2345 2516 2828 2538
Arealbruk:          
  Korn daa  2,6 1,2   5,1  1,3
  Poteter daa  1,3 1,6  0,3   0,1
  Grovfôr og beite daa  398,7 337,1  257,4 352,8 638,9 394,1
  Annet daa  3,0 5,6  0,4   0,1
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  331 331   419  419
  Poteter kg  3000 2188  1133   1133
  Grovfôr og beite FEm  578 524  344 307 367 345
  I alt FEm  572 514  343 309 367 345
Storfehold:          
  Årskyr stk  44,0 35,7  18,0 20,7 40,4 25,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  66,8 53,7  25,8 31,4 74,2 41,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  6,7 10,2  3,6 3,8 11,1 5,7
  Melk/årsku kg  7300 7365  6484 7983 7943 7598
  Omsatt melk l  293496 239846  106101 148458 293786 173101
  Melkekvote l  312037 259992  109909 167236 319858 190910
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,5 14,6  15,9 14,2 18,8 16,9
  Grovfôr/årsku daa  9,1 9,5  14,3 17,0 15,8 15,7
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,47 5,62  5,37 5,21 5,14 5,20
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,71 46,87  45,83 46,10 47,68 46,82
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,56 52,80  50,83 48,55 54,17 52,74
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1604,1 1348,3  569,9 774,2 1509,4 900,5
  Driftstilskudd 1000 NOK  166,0 169,2  201,3 205,5 182,0 195,3
  Andre tilskudd melk 1000 NOK     37,5 51,3 88,4 56,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  236,9 190,0  79,3 112,0 264,2 148,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  330,8 274,7  128,4 105,6 440,8 213,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  23,6 16,9  30,0 31,4 97,9 50,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  52,2 59,2  32,8 36,4 58,7 44,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  9,1 10,0  5,3 5,2 7,4 5,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 1,0  0,7 0,8 0,9 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,7 4,7  3,8 3,5 3,4 3,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 281,7 313,3  198,5 302,1 237,7 241,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 252,1 287,7  145,0 276,1 168,4 191,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  235,2 270,2  130,4 258,7 175,6 183,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 316,5 349,5  235,9 339,6 268,0 276,6