Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    36 231 133 36 442
Brukers alder år  49 47 45 42 46
Jordbruksareal daa  83 154 240 359 194
  Leid daa  17 37 73 130 55
Eiendeler i jordbruket NOK  607019 981434 1202161 1732649 1084758
  Varelager NOK  31937 59448 82527 123483 70602
  Buskap NOK  110316 188308 256308 341620 217669
  Maskiner og redskap NOK  30086 67935 103934 177449 85442
  Traktor NOK  50032 88119 107383 136234 96215
  Driftsbygninger NOK  272439 401633 448266 661483 426485
  Jord, veg, osv. NOK  112210 175990 203742 292381 188345
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2501 3197 3644 4087 3357
  Familien timer  2026 2579 2863 3069 2657
Arealbruk:        
  Korn daa   3,0 18,8 48,8 12,8
  Poteter daa  0,4 0,4 0,6 0,2 0,5
  Grovfôr og beite daa  82,4 150,3 220,5 309,1 180,1
  Annet daa  0,3 0,5 0,6 0,9 0,6
Avlinger pr daa:        
  Korn kg   377 406 430 416
  Poteter kg  1617 1511 1486 1654 1514
  Grovfôr og beite FEm  409 408 380 360 391
  I alt FEm  407 406 381 369 391
Storfehold:        
  Årskyr stk  8,4 12,5 16,4 20,7 14,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  10,6 19,2 26,1 36,1 22,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,4 3,3 5,4 8,6 4,3
  Mjølk/årsku kg  5583 6273 6346 6371 6275
  Omsatt mjølk l  41398 69838 92835 118248 78766
  Kraftfôr/årsku NOK  7939 8433 8733 9342 8687
  Grovfôr/årsku daa  9,8 12,0 13,4 14,9 12,8
Priser:        
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,59 3,71 3,78 3,75 3,74
  Kukjøtt NOK/kg  33,42 34,13 33,92 34,47 34,02
  Annet storfekjøtt NOK/kg  39,42 40,00 39,67 40,65 39,95
Produksjonsinntekt mjølk NOK  204366 317313 409758 502592 352244
  Driftstillegg NOK  55668 57982 58916 59014 58034
  Distriktstilskudd mjølk NOK  10213 20078 33017 32791 24041
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  26220 44399 58224 82088 50939
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  19803 59079 91283 153624 76114
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  6003 12408 17842 30555 15141
Produksjonsinntekt livdyr NOK  11107 12243 13238 11966 12405
Annet husdyrhold NOK  1771 2160 5581 8983 3688
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  542 515 442 431 476
Dekningsbidrag/daa NOK 3252 2826 2329 1988 2503
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 113339 142707 157067 163393 147603
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 100348 130370 146465 151335 135506
Familiens arbeidsfortj. J NOK  80132 136085 176880 182048 146982
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  74148 98951 115837 111235 103716

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015