Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    13 16  7 37 22 21 12 55
Brukers alder år  49 50  48 49 47 45 47 46
Jordbruksareal daa  169 241  336 243 167 254 351 241
  Leid daa  22 57  116 67 28 74 133 69
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  962,7 1203,7  1248,5 1149,8 1121,4 1283,9 1518,9 1270,2
  Varelager 1000 NOK  77,8 88,7  94,0 89,0 72,6 98,7 120,4 93,0
  Buskap 1000 NOK  200,0 234,3  252,9 230,8 192,9 245,1 304,9 237,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  72,4 91,2  130,6 97,2 58,5 85,4 155,2 89,9
  Traktor 1000 NOK  102,6 122,1  98,8 113,7 92,3 146,9 187,5 133,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  341,5 468,1  431,2 423,7 518,9 483,6 451,7 490,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  168,3 199,2  241,0 195,6 186,3 224,1 299,2 225,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2968 3834  3299 3443 3441 3545 3497 3493
  Familien timer  2466 3214  2764 2848 2752 2756 2624 2726
Arealbruk:            
  Korn daa  11,1 29,7  70,1 30,0 2,3 13,2 38,9 14,4
  Poteter daa  0,5 0,3  1,1 0,5 0,5  0,4 0,3
  Grovfôr og beite daa  156,9 210,6  264,6 211,7 164,0 239,8 311,7 225,2
  Annet daa  0,4 0,5   0,4 0,6 1,3  0,7
Avlinger pr daa:            
  Korn kg  384 438  394 412 333 360 432 401
  Poteter kg  1385 2178  4000 2674 1819 1000 2500 2006
  Grovfôr og beite FEm  497 440  398 441 431 416 353 401
  I alt FEm  488 440  399 438 428 411 362 400
Storfehold:            
  Årskyr stk  14,4 16,8  16,9 16,0 14,5 16,6 20,1 16,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  23,1 26,8  29,8 26,8 22,2 28,0 35,0 27,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,9 5,9  7,2 5,6 4,4 6,2 7,3 5,7
  Melk/årsku kg  6547 6693  6562 6644 6603 6443 6543 6525
  Omsatt melk l  83904 99515  97201 93442 83892 95296 118834 95870
  Melkekvote l  83279 97148  94397 91615 82440 94481 120622 95368
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,2 7,3  8,1 7,6 7,5 7,8 7,8 7,7
  Grovfôr/årsku daa  10,9 12,5  15,7 13,3 11,3 14,4 15,5 13,6
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,46 3,48  3,46 3,47 3,38 3,41 3,45 3,41
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  25,77 26,13  26,58 26,01 25,42 25,74 25,77 25,63
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,21 31,11  31,01 31,17 30,41 31,20 31,41 31,02
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  290,2 346,3  336,0 324,4 284,0 325,3 410,5 327,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  54,5 59,0  59,0 57,4 55,0 59,0 59,0 57,4
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  14,0 10,0  12,5 11,8 24,9 26,6 24,1 25,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  36,6 48,6  46,5 44,5 39,4 56,3 55,5 49,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  71,2 79,5  129,7 90,9 55,8 86,9 114,8 80,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  14,6 14,4  29,6 18,4 21,1 26,6 31,8 25,5
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  13,9 10,5  8,2 11,0 13,0 12,4 11,5 12,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,4 5,3  2,3 3,3 1,7 4,2 2,4 2,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,5  0,3 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,0 2,4  2,1 2,4 3,0 2,4 2,1 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 191,6 151,1  227,1 174,9 142,6 164,3 218,1 167,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 180,3 131,9  220,1 158,7 125,6 146,1 208,9 151,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  156,6 111,9  195,8 136,5 104,0 126,6 180,0 128,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015