Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    13 16  11 41 20 18 14 53
Brukers alder år  50 48  44 48 48 43 44 45
Jordbruksareal daa  174 249  345 259 167 254 348 251
  Leid daa  26 70  121 79 34 72 129 75
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  991,7 1312,6  1375,1 1244,6 1119,7 1334,0 1490,3 1318,4
  Varelager 1000 NOK  74,1 100,2  103,7 97,5 74,3 99,3 114,8 94,2
  Buskap 1000 NOK  189,2 229,2  226,0 220,6 198,2 247,3 286,4 238,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  67,0 108,7  207,6 125,4 63,0 78,0 139,5 93,1
  Traktor 1000 NOK  92,1 183,8  152,9 146,6 110,6 156,6 154,6 143,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  347,9 453,3  415,4 415,1 486,9 518,3 511,6 514,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  221,3 237,3  269,5 239,5 186,6 234,5 283,4 234,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3055 3794  3192 3440 3462 3366 3441 3422
  Familien timer  2546 3185  2500 2830 2754 2664 2545 2645
Arealbruk:            
  Korn daa  10,8 34,1  95,0 42,2 3,1 14,9 21,1 14,9
  Poteter daa  0,5 0,3  0,5 0,4 0,5  0,4 0,3
  Grovfôr og beite daa  162,5 213,8  249,3 215,7 163,0 237,8 326,6 235,7
  Annet daa  0,4 0,5   0,3 0,3 1,2  0,5
Avlinger pr daa:            
  Korn kg  433 451  419 430 312 380 401 432
  Poteter kg  1154 1822  3600 2106 1916  2500 2109
  Grovfôr og beite FEm  468 470  394 449 441 400 356 393
  I alt FEm  464 466  401 445 437 397 359 394
Storfehold:            
  Årskyr stk  14,5 15,9  16,4 15,6 14,2 16,7 19,7 16,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  23,3 27,4  29,4 27,6 23,5 28,9 34,8 28,5
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,0 5,8  5,6 4,9 4,6 6,5 8,0 6,1
  Melk/årsku kg  6691 7018  6585 6812 6738 6649 6573 6654
  Omsatt melk l  86042 97536  95232 93222 83524 98635 116429 98377
  Melkekvote l  85015 96537  95034 92428 83145 96482 118020 97882
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,2 7,4  7,9 7,6 7,8 8,1 8,0 8,0
  Grovfôr/årsku daa  11,2 13,5  15,2 13,8 11,5 14,2 16,6 14,1
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,49 3,50  3,48 3,50 3,40 3,39 3,43 3,41
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  27,68 28,33  27,82 27,93 28,14 27,62 27,77 27,79
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,92 33,39  33,15 33,08 33,76 33,69 33,67 33,72
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  300,4 341,7  331,7 326,2 284,3 334,5 399,1 335,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  59,0 59,0  59,0 59,0 59,0 59,0 62,7 60,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  13,1 11,5  10,6 11,7 22,4 27,0 26,9 24,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  47,4 59,8  54,4 55,8 39,2 55,3 65,1 51,9
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  45,0 81,9  99,4 79,9 66,7 96,5 102,7 84,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  8,6 8,4  13,4 10,9 15,6 21,3 28,6 21,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  22,0 9,8  7,3 13,0 14,9 4,9 10,8 12,3
Annet husdyrhold 1000 NOK   3,9   1,5 0,1   
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,4 0,5  0,3 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,8 2,4  1,9 2,2 3,0 2,3 2,0 2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 181,3 148,8  208,9 171,0 144,7 161,9 198,0 166,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 171,4 130,3  196,5 155,8 130,6 141,1 181,1 147,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  152,8 111,4  177,6 137,2 111,6 123,4 155,9 126,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015