Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    7 12  9 29 18 16 19 55
Brukers alder år  51 49  49 49 48 45 43 45
Jordbruksareal daa  178 247  347 274 172 253 381 289
  Leid daa  28 62  121 87 37 69 148 97
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  982,7 1541,4  1712,2 1485,8 1151,5 1345,0 2459,7 1731,2
  Varelager 1000 NOK  79,5 105,3  98,3 95,9 74,6 98,9 133,4 109,5
  Buskap 1000 NOK  181,4 240,7  252,1 243,9 204,6 246,0 334,9 271,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  69,7 152,7  233,9 161,4 95,8 74,3 191,1 129,6
  Traktor 1000 NOK  200,5 130,9  250,0 190,6 173,4 129,7 210,3 180,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  264,8 568,7  458,5 461,1 374,9 525,5 1154,0 716,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  186,8 343,0  419,4 332,7 228,2 270,6 436,0 324,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3027 3664  3370 3529 3420 3476 3541 3496
  Familien timer  2582 3075  2594 2882 2697 2863 2699 2724
Arealbruk:            
  Korn daa  16,9 37,1  53,9 37,0 4,3 13,9 21,2 20,4
  Poteter daa  0,9 0,3  0,3 0,5 0,2  0,3 0,2
  Grovfôr og beite daa  160,0 209,3  292,9 236,3 167,4 238,8 356,6 267,2
  Annet daa   0,1  0,2 0,1   3,4 1,2
Avlinger pr daa:            
  Korn kg  414 430  422 428 345 381 421 449
  Poteter kg  3000 1865  2000 2420 1333  2500 2063
  Grovfôr og beite FEm  448 449  355 396 475 374 360 390
  I alt FEm  446 446  365 401 471 374 360 393
Storfehold:            
  Årskyr stk  14,4 18,1  19,2 17,6 15,5 17,1 22,3 19,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  22,7 26,1  28,4 27,7 22,8 27,6 36,6 30,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,7 5,1  4,2 5,0 4,0 6,8 8,9 6,6
  Melk/årsku kg  6813 6720  6705 6760 6637 6570 6660 6652
  Omsatt melk l  89840 107515  110016 103834 89161 101377 134100 112690
  Melkekvote l  91220 111700  109860 105728 89782 102205 136117 113784
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  7,8 7,2  8,6 8,2 7,3 8,3 8,4 8,1
  Grovfôr/årsku daa  11,1 11,5  15,2 13,5 10,8 14,0 16,0 14,1
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,51 3,65  3,79 3,66 3,44 3,50 3,51 3,49
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,21 28,62  29,92 28,99 28,96 28,06 28,67 28,54
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,64 34,58  34,03 34,28 35,08 33,98 34,32 34,37
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  315,6 392,4  416,7 380,2 306,6 354,7 470,7 392,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  52,8 52,8  52,8 52,8 52,8 52,8 56,7 54,2
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  10,9 14,9  13,0 13,1 22,7 27,5 34,5 28,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  42,2 55,2  84,2 63,0 44,7 48,0 71,6 57,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  35,1 83,3  85,8 90,0 58,2 107,5 127,8 99,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  3,0 9,5  6,5 9,3 14,7 20,9 25,8 20,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  25,8 21,8  4,3 18,5 18,6 15,3 16,8 17,1
Annet husdyrhold 1000 NOK     10,1 3,1    0,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,7 2,5  2,0 2,3 3,1 2,4 2,0 2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 163,4 153,3  188,4 163,4 161,7 169,8 182,6 173,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 146,2 130,5  185,6 147,6 144,3 150,2 166,5 155,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  128,9 107,8  158,6 125,9 124,9 135,3 133,9 131,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015