Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    8 11  24 19 14 18 54
Brukers alder år  52 45  47 47 49 42 45
Jordbruksareal daa  247 367  307 174 251 393 301
  Leid daa  54 124  102 39 61 168 108
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1798,5 1973,6  1809,4 1198,9 1305,4 2789,2 1911,4
  Varelager 1000 NOK  102,1 109,6  100,4 80,5 92,6 140,4 112,8
  Buskap 1000 NOK  249,4 278,0  261,7 208,5 251,8 378,8 294,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  123,7 265,4  201,3 92,7 86,0 239,7 151,3
  Traktor 1000 NOK  154,8 262,9  219,8 177,8 96,3 181,6 165,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  842,8 527,3  611,3 368,0 510,5 1389,8 841,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  325,6 530,4  415,0 271,4 268,2 458,8 346,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3575 3308  3519 3421 3392 3588 3535
  Familien timer  3018 2647  2814 2758 2710 2719 2730
Arealbruk:           
  Korn daa  39,9 66,6  49,8 6,0 6,1 19,3 18,9
  Poteter daa  0,5 0,1  0,5 0,1  0,3 0,1
  Grovfôr og beite daa  206,3 299,9  256,2 167,6 244,9 372,9 281,4
  Annet daa  0,1 0,4  0,2   0,3 0,1
Avlinger pr daa:           
  Korn kg  368 361  364 285 182 480 441
  Poteter kg  1450 2000  2070 1000  4167 3436
  Grovfôr og beite FEm  385 310  333 439 379 353 374
  I alt FEm  382 319  336 434 374 360 379
Storfehold:           
  Årskyr stk  18,7 20,7  19,0 15,5 16,6 24,2 19,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  26,9 31,5  28,9 22,7 28,3 39,0 31,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,3 3,2  4,7 3,9 6,8 8,6 6,7
  Melk/årsku kg  7342 6947  7215 7069 7157 6834 7074
  Omsatt melk l  124043 126750  122143 96690 107114 151497 125446
  Melkekvote l  116185 125572  117411 92028 102057 149525 122097
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  8,4 9,0  9,1 8,1 9,4 8,7 8,8
  Grovfôr/årsku daa  11,0 14,5  13,5 10,8 14,8 15,4 14,3
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,89 4,07  3,96 3,75 3,79 3,73 3,75
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,39 31,89  30,93 31,05 30,74 30,65 30,69
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  36,90 36,71  36,57 35,48 35,93 35,67 35,77
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  482,1 515,4  483,2 362,8 405,6 565,4 470,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  53,8 53,8  53,8 53,8 53,8 57,2 54,9
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  15,5 15,4  14,9 26,6 31,4 40,4 33,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  96,9 75,8  78,7 46,7 64,8 91,5 73,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  100,5 125,1  112,0 80,8 132,1 157,0 131,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  9,5 12,7  12,2 16,3 24,8 24,0 23,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  20,1 15,8  18,8 16,2 17,1 13,3 19,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,1 13,4  6,2 0,6   0,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,4  0,5 0,6 0,5 0,6 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,0 2,2  2,5 3,5 2,9 2,3 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 206,1 251,5  211,7 196,0 220,7 194,0 209,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 187,8 245,1  197,1 182,5 205,1 178,6 195,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  150,8 211,3  167,0 155,5 183,9 131,4 160,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 233,8 278,5  237,0 222,4 249,1 219,5 235,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015