Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    8 13  23 10 9 18 6 43
Brukers alder år  49 50  49 44 51 46 46 47
Jordbruksareal daa  253 367  312 176 230 383 683 345
  Leid daa  64 146  106 57 59 163 335 141
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1986,9 2756,8  2344,4 1247,1 1791,0 2686,5 4290,8 2388,2
  Varelager 1000 NOK  139,4 156,4  146,9 96,9 112,9 174,9 300,4 161,3
  Buskap 1000 NOK  280,4 368,6  321,5 214,4 273,9 384,6 626,5 355,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  171,4 231,9  194,0 152,7 226,5 283,0 349,8 250,2
  Traktor 1000 NOK  197,2 356,7  294,0 200,0 197,6 157,1 259,8 189,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  826,2 931,5  834,5 323,2 634,6 1168,4 2128,2 994,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  372,2 711,7  553,6 259,9 345,6 518,5 626,1 437,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3474 3699  3546 3551 3466 3900 4423 3801
  Familien timer  2727 2992  2853 2829 2930 2998 3072 2955
Arealbruk:            
  Korn daa  33,1 50,8  42,9 5,0 3,9 27,8 85,5 25,6
  Poteter daa  1,3 0,3  0,6 0,1  0,3  0,1
  Grovfôr og beite daa  218,5 312,4  266,7 170,7 223,6 355,2 597,8 318,6
  Annet daa  0,1 3,7  2,1  2,2   0,5
Avlinger pr daa:            
  Korn FEm  447 503  478 213 251 375 618 472
  Poteter kg  2400 1000  2000 500  808  758
  Grovfôr og beite FEm  498 408  442 454 419 390 405 406
  I alt FEm  491 417  444 447 412 389 425 409
Storfehold:            
  Årskyr stk  19,9 23,1  21,2 15,6 17,1 23,5 36,9 22,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  28,3 36,0  31,5 21,3 27,4 39,1 61,9 35,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,4 5,9  4,3 1,8 4,1 7,2 10,8 5,8
  Melk/årsku kg  7213 7295  7273 7091 7713 6988 7975 7351
  Omsatt melk l  129323 149771  137747 98378 115695 145869 265615 145218
  Melkekvote l  135081 151590  140795 102091 113869 147844 267002 146719
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  9,5 10,8  10,2 9,2 10,8 10,1 11,9 10,5
  Grovfôr/årsku daa  11,0 13,5  12,6 11,0 13,1 15,1 16,2 14,4
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,06 4,23  4,16 4,03 3,94 4,02 4,02 4,01
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  34,43 36,58  35,62 33,97 34,75 34,01 35,45 34,53
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  38,73 41,86  41,06 40,63 41,01 40,59 41,86 40,94
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  525,2 633,8  573,6 396,3 456,2 586,0 1068,2 582,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  65,8 65,8  65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  16,4 22,1  19,1 31,2 32,5 39,5 60,5 39,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  89,5 108,0  96,9 48,2 80,5 91,9 193,0 93,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  66,0 144,5  106,1 51,7 102,1 166,4 221,8 134,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  4,8 17,5  11,6 11,0 19,4 29,2 46,3 25,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  27,2 21,0  23,5 24,7 23,9 24,7 52,9 28,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,1 7,1  4,4     
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,1 2,7  2,8 3,3 3,1 2,4 2,3 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 212,6 264,7  243,6 157,5 204,9 199,6 274,9 204,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 194,3 255,8  230,6 141,5 176,3 177,6 272,0 184,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  177,6 246,3  218,1 130,5 163,2 168,4 246,5 171,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 240,3 292,0  271,4 180,9 232,7 225,0 298,8 229,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015