Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    8 13  24 6 11 16 6 39
Brukers alder år  49 50  49 45 49 45 46 46
Jordbruksareal daa  252 371  308 178 235 373 690 353
  Leid daa  61 158  109 59 68 138 286 129
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2053,8 3309,8  2670,9 1328,3 2084,4 2352,9 5489,8 2602,1
  Varelager 1000 NOK  146,1 136,8  137,6 92,6 115,0 158,8 338,7 163,9
  Buskap 1000 NOK  308,0 443,1  370,7 204,6 295,3 367,0 748,1 380,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  184,5 267,5  231,9 136,9 236,9 269,2 449,6 267,5
  Traktor 1000 NOK  194,6 299,8  259,8 185,4 180,0 190,0 411,0 220,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  808,5 1412,2  1081,9 442,6 826,5 893,3 2596,6 1067,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  412,1 750,3  589,1 266,2 430,7 474,6 945,9 502,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3880 3861  3718 3542 3449 3922 4771 3861
  Familien timer  2875 3261  2956 2774 2828 3027 3463 2999
Arealbruk:            
  Korn daa  41,3 45,5  41,1 7,0 5,4 22,0 82,2 24,3
  Poteter daa  1,3 0,2  0,5 0,2  0,1  0,1
  Grovfôr og beite daa  209,1 325,2  266,0 171,2 229,6 348,1 607,7 327,4
  Annet daa  0,1 0,1  0,1   2,8  1,2
Avlinger pr daa:            
  Korn FEm  379 323  343 370 345 261 573 433
  Poteter kg  1980 750  1775 500  255  331
  Grovfôr og beite FEm  438 412  426 432 396 355 383 378
  I alt FEm  428 401  415 430 395 347 406 380
Storfehold:            
  Årskyr stk  19,8 23,7  21,2 15,5 19,5 23,1 47,0 24,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  30,0 40,6  34,4 20,4 29,2 35,2 74,8 37,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,6 12,7  8,4 1,3 3,5 5,4 12,5 5,3
  Melk/årsku kg  7430 7114  7264 6986 7424 6876 8410 7461
  Omsatt melk l  132159 146782  135778 96377 129387 142403 352300 163943
  Melkekvote l  147508 155251  145089 96353 131018 146445 342092 164487
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  10,6 12,7  11,7 8,4 10,1 10,5 12,6 10,8
  Grovfôr/årsku daa  10,6 13,7  12,6 11,0 11,8 15,1 12,9 13,3
Priser:            
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,43 4,57  4,50 4,27 4,32 4,33 4,25 4,29
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,27 36,49  35,69 34,43 33,53 33,16 34,73 33,84
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,27 42,62  42,22 41,24 40,94 41,23 43,15 41,86
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  586,0 670,3  611,0 411,6 558,6 616,1 1496,8 703,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  81,8 81,8  81,8 81,8 81,8 81,8 81,8 81,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  18,2 20,6  19,6 29,8 37,9 43,1 95,7 47,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  85,3 115,0  98,0 61,3 77,4 100,4 184,7 100,9
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  67,8 287,8  189,6 27,4 86,0 107,8 299,0 118,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  7,9 34,0  22,6 12,1 19,1 24,7 57,9 26,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  19,2 32,9  26,2 33,5 39,0 34,0 45,4 37,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  8,3   2,8   1,0  0,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,6 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,2 2,8  2,9 3,5 3,5 2,5 2,7 2,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 177,8 212,9  205,6 191,0 227,8 202,7 317,2 229,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 154,5 198,2  188,0 175,3 201,1 176,4 308,0 207,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  137,2 186,1  172,9 160,1 182,5 165,2 274,8 189,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 203,0 239,7  232,6 219,5 257,0 228,7 338,4 255,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015