Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  200-300  300-500  Alle 

 

Antall bruk    7 14  24 19 18 44
Brukers alder år  48 47  47 48 43 46
Jordbruksareal daa  247 393  324 251 386 351
  Leid daa  64 150  109 80 162 146
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2056,4 4578,2  3461,5 2580,9 2968,6 3282,2
  Varelager 1000 NOK  94,5 185,4  148,5 145,8 179,1 180,4
  Buskap 1000 NOK  275,8 522,3  412,4 364,5 415,6 436,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  267,4 307,9  266,9 276,3 305,1 307,9
  Traktor 1000 NOK  277,2 360,0  311,6 219,7 267,4 272,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  784,6 2322,7  1632,1 1102,5 1296,7 1549,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  357,0 879,8  690,0 472,2 504,7 535,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3129 4591  3957 3442 3805 3727
  Familien timer  2226 3780  3142 2691 2938 2912
Arealbruk:          
  Korn daa  49,7 30,4  33,5 4,8 11,6 11,6
  Poteter daa  1,0 0,1  0,4 0,1  
  Grovfôr og beite daa  190,1 360,9  287,7 246,3 374,3 338,8
  Annet daa  5,9 1,2  2,4   0,7
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  380 378  374 407 316 354
  Poteter kg  2114 1500  1978 400  400
  Grovfôr og beite FEm  433 449  451 444 403 418
  I alt FEm  412 442  440 445 400 415
Storfehold:          
  Årskyr stk  14,8 30,5  24,8 21,7 25,2 26,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  26,0 45,3  36,1 33,0 36,7 38,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,2 11,7  7,8 4,6 4,6 5,3
  Melk/årsku kg  6627 7809  7438 7381 7068 7337
  Omsatt melk l  88634 213244  165415 145300 160265 174297
  Melkekvote l  127690 225545  185003 155887 183258 192332
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  12,9 13,4  12,7 12,2 11,7 12,2
  Grovfôr/årsku daa  12,8 11,8  11,6 11,4 14,9 12,9
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,07 4,94  4,95 4,84 4,82 4,82
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,36 38,56  39,32 39,42 38,49 38,91
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  44,59 45,34  45,22 44,61 44,96 45,13
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  449,3 1053,8  818,7 703,7 772,8 840,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  111,0 111,0  111,0 111,0 111,0 111,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  14,3 31,6  24,3 42,4 53,9 54,3
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  93,5 145,8  121,5 101,7 105,7 119,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  105,2 250,6  178,3 122,0 125,4 142,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  12,0 35,9  25,7 20,7 22,0 24,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  25,4 53,9  44,4 32,3 30,6 30,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  11,0 0,4  3,4 1,7 10,0 4,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,7  0,7 0,7 0,7 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,3 3,6  3,6 4,1 3,0 3,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 228,3 271,8  261,5 305,8 256,8 288,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 203,3 258,5  245,7 297,7 235,8 277,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  184,5 255,2  240,6 275,4 215,6 256,1
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 261,4 297,7  290,7 341,9 286,7 320,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015