Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    13 21  19 16 6 43
Brukers alder år  49 49  48 44 49 46
Jordbruksareal daa  397 370  254 388 680 359
  Leid daa  147 136  70 167 388 149
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4288,1 3760,3  2629,5 4053,0 8106,9 3878,0
  Varelager 1000 NOK  208,1 180,2  157,9 225,5 408,8 215,5
  Buskap 1000 NOK  566,2 495,8  391,4 461,4 863,0 476,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  313,7 296,3  294,3 297,1 692,5 341,9
  Traktor 1000 NOK  344,1 331,7  249,8 306,3 691,4 325,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  2063,3 1698,3  1031,6 2231,3 4501,7 1941,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  792,6 757,9  504,5 531,4 949,3 577,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4673 4178  3609 3798 4530 3777
  Familien timer  3966 3328  2982 2872 3583 2994
Arealbruk:          
  Korn daa  51,9 40,4  3,6 4,7 22,8 6,5
  Poteter daa  0,2 0,5     
  Grovfôr og beite daa  344,9 326,0  250,0 382,1 657,2 352,1
  Annet daa  0,2 3,1   0,9  0,4
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  281 291  311 73 354 268
  Poteter kg  1500 1770  600   600
  Grovfôr og beite FEm  462 425  418 365 368 385
  I alt FEm  438 407  416 361 368 383
Storfehold:          
  Årskyr stk  28,7 26,6  22,1 25,6 48,0 26,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  43,8 39,0  34,0 38,8 73,0 40,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  12,2 8,7  4,4 3,6 14,8 5,4
  Melk/årsku kg  7640 7386  7446 7574 7737 7515
  Omsatt melk l  195240 175227  149668 173163 332113 181631
  Melkekvote l  205242 191557  154812 204565 354098 199091
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,6 12,8  13,3 12,8 14,5 13,2
  Grovfôr/årsku daa  12,0 12,2  11,3 15,0 13,7 13,1
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,81 4,79  4,83 4,75 4,70 4,77
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,70 42,30  41,48 41,22 46,95 42,61
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,37 48,24  47,66 47,42 48,50 47,93
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  939,2 838,6  722,9 822,2 1562,3 866,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  116,0 116,0  116,0 116,0 116,0 116,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  27,7 25,0  45,5 62,6 103,3 58,8
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  154,6 144,4  124,6 142,9 249,3 146,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  295,1 233,1  122,0 129,3 388,9 159,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  33,0 25,1  22,0 25,7 56,2 27,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  27,6 29,8  39,7 38,7 18,9 34,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,8 3,6  10,1 1,3 0,1 4,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,9 0,7 0,7 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,5 3,4  4,1 3,1 2,9 3,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 269,7 269,6  265,3 216,7 285,6 250,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 250,9 251,1  243,7 178,2 274,4 225,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  227,8 233,4  223,5 161,8 244,9 206,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 297,8 301,1  303,9 248,7 314,8 285,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015