Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    12 21  17 22 6 46
Brukers alder år  51 50  46 43 48 45
Jordbruksareal daa  406 383  252 395 736 382
  Leid daa  147 146  80 184 462 179
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4388,7 4114,4  2850,6 4122,9 8150,4 4136,0
  Varelager 1000 NOK  246,8 222,6  163,1 224,6 449,6 229,9
  Buskap 1000 NOK  579,0 503,7  372,6 494,9 918,5 500,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  362,4 312,9  354,6 308,0 906,2 400,9
  Traktor 1000 NOK  318,9 335,5  317,3 271,1 876,6 368,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  2039,4 1947,3  1138,0 2133,5 4009,6 1977,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  842,2 792,4  504,9 690,8 989,9 659,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4333 4002  3282 3610 4670 3614
  Familien timer  3412 3058  2571 2871 3713 2855
Arealbruk:          
  Korn daa  52,6 46,0  3,1 2,4 35,2 6,9
  Poteter daa  0,1 0,4     
  Grovfôr og beite daa  352,3 333,7  246,9 390,4 671,8 369,3
  Annet daa  1,2 2,6   2,3 28,7 4,8
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  402 358  420 197 460 409
  Poteter kg  1500 1650  1000   1000
  Grovfôr og beite FEm  445 439  451 400 422 420
  I alt FEm  439 427  449 397 408 414
Storfehold:          
  Årskyr stk  28,3 26,9  21,0 28,3 48,5 28,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  44,3 39,4  30,7 40,4 79,9 41,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  13,2 8,5  4,0 3,9 13,7 5,2
  Melk/årsku kg  7569 7571  7489 7629 7750 7583
  Omsatt melk l  193504 182388  143690 195705 344675 193516
  Melkekvote l  204834 203015  150436 211862 363633 206994
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,7 13,9  13,5 13,9 16,1 14,2
  Grovfôr/årsku daa  12,4 12,4  11,8 13,8 13,9 13,2
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,02 4,97  5,00 4,98 4,91 4,97
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,73 43,07  41,95 43,09 42,75 42,70
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,17 47,96  47,69 47,93 49,67 48,43
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  971,7 906,9  719,0 975,1 1690,8 962,0
  Driftstilskudd 1000 NOK  122,0 122,0  122,0 122,0 122,0 122,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  27,7 26,1  42,7 69,2 120,9 64,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  165,5 157,8  106,1 168,3 211,6 149,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  300,9 197,2  97,3 106,6 403,3 140,6
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  61,5 41,7  26,3 35,2 81,9 37,5
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  29,7 50,6  32,6 46,5 14,7 36,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,2 5,8   3,2 0,1 1,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,9 0,7 0,7 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,5 3,4  4,1 3,2 2,7 3,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 308,7 271,9  292,7 249,7 262,7 265,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 303,6 258,2  276,5 224,5 249,4 245,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  272,0 236,9  246,7 209,0 220,3 223,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 339,8 304,8  331,4 285,1 288,4 300,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015