Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    8 19  17 21 7 45
Brukers alder år  52 49  47 46 50 47
Jordbruksareal daa  433 402  250 388 713 386
  Leid daa  136 159  74 188 429 182
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  5121,8 4900,0  2852,0 4404,8 7771,0 4341,8
  Varelager 1000 NOK  281,2 278,4  161,6 235,5 427,0 237,4
  Buskap 1000 NOK  663,7 585,8  403,9 555,9 1015,1 569,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  458,8 391,1  336,8 375,5 889,4 440,8
  Traktor 1000 NOK  516,0 402,1  323,5 321,3 830,2 401,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  2075,2 2275,7  1089,3 2165,1 3619,8 1985,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1126,8 966,8  536,9 751,4 989,6 707,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4352 3919  3294 3538 4530 3600
  Familien timer  3458 3077  2471 2601 3656 2716
Arealbruk:          
  Korn daa  41,3 27,8  3,7 4,5 45,6 10,6
  Poteter daa   0,4  0,1   
  Grovfôr og beite daa  392,1 373,0  243,5 382,1 646,1 370,8
  Annet daa   0,6  0,2 1,7 21,3 4,2
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  446 434  388 226 393 359
  Poteter kg   2529  1500   1500
  Grovfôr og beite FEm  465 431  446 409 383 411
  I alt FEm  463 431  443 405 372 405
Storfehold:          
  Årskyr stk  34,7 32,3  20,9 30,6 43,9 29,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  54,1 46,3  31,1 42,1 79,3 43,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,8 4,7  3,7 3,3 15,1 5,3
  Melk/årsku kg  7790 7890  7720 7884 7710 7799
  Omsatt melk l  245031 230547  146569 218385 313353 206028
  Melkekvote l  240326 227649  153451 221849 324446 211969
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,4 13,8  14,0 14,0 16,0 14,5
  Grovfôr/årsku daa  11,3 11,6  11,7 12,5 14,7 12,8
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,47 5,43  5,52 5,47 5,56 5,51
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,38 46,22  45,86 45,54 46,65 45,89
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,23 51,78  51,06 50,36 51,95 51,16
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1340,6 1251,2  809,1 1195,5 1743,5 1134,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  124,8 124,8  124,8 124,8 124,8 124,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  32,2 38,8  45,6 75,8 109,2 69,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  198,3 187,7  126,2 184,4 283,0 177,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  219,2 191,9  118,0 126,8 482,5 178,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  40,3 36,1  28,3 39,3 92,6 43,4
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  40,2 52,1  41,2 57,6 38,1 48,4
Annet husdyrhold 1000 NOK   5,1   2,5  1,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,7  0,9 0,8 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,9 3,9  4,6 3,8 3,2 3,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 359,6 362,0  349,4 339,7 405,1 356,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 353,4 357,9  337,9 325,5 407,9 348,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  344,8 349,2  318,0 316,6 394,5 333,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 388,0 393,5  386,2 372,4 428,5 389,1