Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    7 6  18 13 20 7 40
Brukers alder år  54 44  50 50 47 50 48
Jordbruksareal daa  426 635  444 248 389 711 400
  Leid daa  103 395  184 66 196 425 194
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  4745,9 8440,1  5387,4 2814,1 4625,4 9012,3 4804,5
  Varelager 1000 NOK  253,9 444,1  296,3 160,5 210,7 434,2 233,5
  Buskap 1000 NOK  611,2 938,0  631,9 385,4 584,9 1081,3 606,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  448,5 721,2  475,0 355,6 404,7 945,2 483,3
  Traktor 1000 NOK  408,8 577,3  391,9 325,1 310,4 797,4 400,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  2103,2 4371,3  2493,4 1065,1 2385,4 4596,7 2343,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  920,4 1388,2  1099,0 522,3 729,3 1157,6 737,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4089 4081  3882 3210 3587 4845 3685
  Familien timer  3396 3248  3099 2404 2565 3693 2710
Arealbruk:           
  Korn daa  47,6 90,2  56,7 6,4 3,0 31,3 9,0
  Poteter daa     0,3 0,1   
  Grovfôr og beite daa  372,1 541,5  383,5 237,4 382,0 679,6 387,1
  Annet daa   3,3  1,1 0,9 4,2  2,4
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  435 436  431 340 299 462 407
  Poteter kg     2340 1500   1500
  Grovfôr og beite FEm  444 395  417 420 381 360 382
  I alt FEm  442 398  418 414 376 365 380
Storfehold:           
  Årskyr stk  30,8 47,0  32,9 19,5 29,9 44,7 29,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  50,5 74,2  49,9 29,1 41,8 81,1 44,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,7 7,1  4,7 4,2 2,7 17,4 5,7
  Melk/årsku kg  7861 8598  8214 7807 7594 7941 7734
  Omsatt melk l  217939 364173  243436 137841 206704 325991 205199
  Melkekvote l  219459 368190  245150 139869 212861 355428 214088
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,7 14,1  13,8 14,3 13,9 17,1 14,9
  Grovfôr/årsku daa  12,1 11,5  11,7 12,2 12,8 15,2 13,3
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,73 5,58  5,63 5,61 5,60 5,65 5,62
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,36 48,18  47,49 44,91 46,71 47,42 46,52
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,94 52,88  52,35 53,05 51,88 52,08 52,30
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1247,8 2032,1  1371,5 773,7 1158,2 1841,6 1152,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  132,1 132,1  132,1 132,1 132,1 132,1 132,1
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  29,8 80,0  42,6 47,9 75,0 104,3 71,3
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  201,4 266,5  193,0 105,0 185,0 317,4 182,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  217,1 339,3  211,5 154,8 140,3 461,9 201,3
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  52,2 62,1  44,0 35,4 32,4 104,9 46,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  52,4 88,4  66,8 51,9 64,7 26,9 53,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  0,1 0,1  0,1  -0,4  -0,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,8  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,0 3,9  3,9 4,5 3,8 3,3 3,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 395,1 410,3  376,1 355,2 302,5 342,1 328,2
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 384,8 407,3  367,2 338,5 279,2 347,4 315,0
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  365,8 386,8  352,7 311,5 279,5 333,5 301,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 424,0 444,2  407,6 389,2 332,7 364,9 357,8