Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    6 10  20 12 19 8 39
Brukers alder år  52 47  51 45 47 50 47
Jordbruksareal daa  443 659  511 247 405 741 425
  Leid daa  149 332  220 76 198 437 210
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  6524,2 7985,3  6321,6 3508,2 5617,2 9904,5 5847,7
  Varelager 1000 NOK  281,5 392,9  316,1 161,8 234,1 498,6 266,1
  Buskap 1000 NOK  710,0 892,0  717,4 408,9 622,6 1046,9 643,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  677,6 714,8  596,8 365,9 473,5 897,7 527,4
  Traktor 1000 NOK  436,3 504,6  413,1 341,1 303,8 1068,4 472,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  3119,3 4022,8  3071,6 1596,5 3022,9 5117,9 3013,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1299,4 1458,1  1206,6 634,0 960,2 1275,0 924,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4384 3798  3849 3363 3716 4722 3813
  Familien timer  3456 3036  3040 2499 2541 3584 2742
Arealbruk:           
  Korn daa  50,8 117,5  80,4 6,6  27,4 7,6
  Poteter daa     0,3 0,1   
  Grovfôr og beite daa  392,5 540,1  429,5 236,5 402,9 710,6 414,8
  Annet daa   1,7  0,9 1,0 2,1 2,6 1,9
Avlinger pr daa:           
  Korn FEm  523 285  349 309  637 550
  Poteter kg     3600 1600   1600
  Grovfôr og beite FEm  401 392  400 446 347 375 374
  I alt FEm  415 372  391 439 345 384 376
Storfehold:           
  Årskyr stk  35,5 43,9  35,9 20,7 32,7 49,4 32,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  54,4 67,6  54,0 30,7 47,5 77,9 48,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,4 7,7  5,4 3,3 2,9 15,4 5,6
  Melk/årsku kg  7973 8415  8199 7579 8010 8194 7983
  Omsatt melk l  257325 334350  266716 142498 238479 370569 236042
  Melkekvote l  282336 350645  283041 158348 259062 391528 255245
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,6 14,4  14,4 14,6 15,8 16,4 15,7
  Grovfôr/årsku daa  11,1 12,3  12,0 11,4 12,3 14,4 12,8
Priser:           
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,76 5,63  5,67 5,65 5,65 5,61 5,64
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  44,17 43,66  43,79 42,35 43,36 44,04 43,41
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  50,18 51,30  50,72 48,97 48,55 50,98 49,80
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  1481,1 1881,0  1512,5 804,5 1346,9 2079,7 1330,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  146,1 144,1  144,7 154,1 154,2 150,1 153,3
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  61,6 54,8  48,5 42,0 87,8 118,9 80,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  193,2 240,1  194,3 107,6 170,6 301,1 178,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  185,4 196,1  161,7 95,6 98,8 330,9 145,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  41,8 47,7  37,3 28,3 36,4 104,5 47,9
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  41,0 62,0  51,5 37,0 70,7 68,2 59,8
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,3  0,3  0,4  0,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 0,8  0,9 0,9 0,9 0,8 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,9 3,3  3,5 4,3 3,9 3,4 3,8
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 297,3 323,0  312,8 293,1 272,7 378,2 305,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 267,8 310,7  294,4 263,0 237,0 386,4 286,2
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  249,9 299,1  284,0 241,7 234,3 366,0 272,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 324,2 363,3  348,0 323,7 300,8 407,7 335,0