Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 7. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder
  

 

 

 

Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle 

 

Antall bruk    9 17  7 14 12 33
Brukers alder år  49 49  50 48 51 49
Jordbruksareal daa  736 568  252 401 762 500
  Leid daa  413 281  89 174 448 256
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  9697,7 7476,2  2805,4 5818,6 12268,9 7525,0
  Varelager 1000 NOK  628,9 458,0  178,5 301,9 590,7 380,7
  Buskap 1000 NOK  1102,1 830,3  478,5 636,8 1411,0 884,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  1092,0 729,9  267,3 582,9 899,5 631,1
  Traktor 1000 NOK  545,7 432,6  395,9 363,8 838,9 543,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  4889,3 3553,4  963,1 2854,6 6551,3 3797,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  1439,8 1472,0  522,1 1078,6 1977,6 1287,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  4211 4082  3381 3762 4665 4010
  Familien timer  2728 2689  2580 2895 3261 2961
Arealbruk:          
  Korn daa  86,3 60,7    20,2 7,3
  Poteter daa   0,4     
  Grovfôr og beite daa  644,4 504,2  251,7 400,7 735,4 490,8
  Annet daa  4,8 2,5    6,1 2,2
Avlinger pr daa:          
  Korn FEm  391 388    479 479
  Poteter kg   3857     
  Grovfôr og beite FEm  376 369  406 362 368 370
  I alt FEm  375 370  406 362 368 370
Storfehold:          
  Årskyr stk  52,3 40,0  21,2 30,6 55,4 37,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  76,4 59,6  30,9 39,8 86,8 55,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  6,6 5,1  2,1 2,9 15,0 7,1
  Melk/årsku kg  8822 8592  7535 7963 8762 8340
  Omsatt melk l  417048 310502  143442 220713 445705 286137
  Melkekvote l  425385 329333  154874 247287 464792 306777
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  15,9 15,4  15,6 16,7 20,2 18,5
  Grovfôr/årsku daa  12,3 12,6  11,9 13,1 13,3 13,1
Priser:          
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,72 5,81  5,83 5,86 5,73 5,78
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  50,50 50,76  48,98 47,26 48,72 48,24
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  54,30 54,87  54,55 54,53 57,12 56,40
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  2387,1 1803,6  836,0 1293,4 2555,4 1655,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  169,6 179,1  212,4 205,7 179,3 197,5
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  105,9 73,3  59,0 96,4 186,9 121,4
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  399,1 293,7  152,5 194,2 390,7 256,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  328,8 279,3  113,5 155,8 638,2 322,2
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  67,5 48,9  26,7 38,6 113,3 63,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  95,4 66,9  65,1 61,5 55,5 60,1
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,0 2,1  1,0 1,0 3,2 1,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 0,9  0,9 1,0 0,9 1,0
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,1 4,2  4,9 4,3 4,0 4,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 467,6 425,5  376,8 302,5 426,8 368,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 479,1 422,9  357,4 276,1 428,0 353,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  448,6 398,9  349,6 260,7 399,1 333,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 503,8 459,8  413,6 335,2 457,2 400,8