Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    41 234 130 33 440
Produksjonsinntekter i alt NOK  382587 589922 803360 1044957 668651
  Planteprodukter NOK  4782 9386 22534 69850 17704
  Husdyrprodukter NOK  269392 424955 588605 736399 482656
  Produksjonstillegg o.l. NOK  104259 147259 183380 222236 159605
  Andre inntekter NOK  4154 8323 8840 16472 8687
Variable kostnader i alt NOK  110688 170962 246169 327703 199693
  Såvarer NOK  1298 3703 6871 15556 5387
  Handelsgjødsel og kalk NOK  11407 21119 30747 45638 24962
  Plantevernmidler NOK  501 721 1244 3529 1088
  Konserveringsmidler NOK  3276 5060 7053 9469 5802
  Fôrmidler NOK  72959 110123 157013 196836 127144
  Diverse til husdyrholdet NOK  8273 12377 17588 21705 14240
  Innkjøp av dyr NOK  6665 7418 11726 17091 9441
  Andre forbruksartikler NOK  6309 10442 13927 17879 11630
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid NOK  38364 63367 86465 129011 72890
  Maskiner og redskaper NOK  10530 18215 23677 33098 20256
  Traktor NOK  5170 8465 13345 17788 10301
  Driftsbygninger NOK  11198 16997 23706 31499 19485
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2343 3310 4468 4556 3641
  Drivstoff NOK  4618 7507 10135 14308 8540
  Maskinleie NOK  4319 7271 10015 17498 8605
  Jordleie NOK  785 2343 4798 10202 3650
  Andre faste kostnader NOK  33007 43569 53604 71641 47677
Registrerte kostnader i alt NOK  221022 342007 476381 657304 394737
Resultat før avskrivning NOK  161565 247916 326979 387653 273914
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper NOK  8280 16511 23606 33367 19135
  Traktor NOK  12497 17747 22078 22396 18926
  Driftsbygninger NOK  17821 24866 29718 41876 26912
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1969 2728 2646 4255 2759
Kalkulert rente 6,0 % NOK 37534 56985 72553 101443 63191
  Driftsoverskott jordbruk NOK  120998 186064 248931 285759 206181
+Driftsoverskott skogbruk NOK  9281 8426 8113 26535 9711
+Driftsoverskott tilleggsnæring NOK  1846 5940 6890 15689 6569
+Driftsoverskott annen næring NOK  2721 7822 8132 6883 7668
+Aksjeutbytte NOK  4550 6191 8004 15475 7271
+Lønnsinntekter NOK  135805 88704 86535 94464 92786
+Pensjoner/sykepenger NOK  3904 18072 12668 20608 15288
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  2791 6856 5791 4300 5940
+Renteinntekter NOK  4298 7176 5043 2904 6004
-Gjeldsrenter og kår NOK  22572 30593 46502 63237 36959
=Nettoinntekt NOK  263621 304658 343605 409380 320461
Endring i egenkapital (sparing) NOK  9185 29604 15076 63974 26302
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  163713 236713 163476 102116 197397
  Endring i arbeidskapital NOK  2366 -341 -8123 34548 37
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk NOK  622649 959161 1225835 1702759 1064012
  Skogbruk NOK  46834 54459 52120 81776 55282
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  70063 69651 60358 145640 72859
  Hovedbygning og privat NOK  306566 354223 404434 436968 370540
  Krav og kontanter NOK  186210 276971 226709 182947 246286
  Eiendeler i alt NOK  1232323 1714465 1969455 2550091 1808979
  Kortsiktig gjeld NOK  102249 170761 250849 397750 206063
  Langsiktig gjeld NOK  324035 432138 633323 815722 510961
  Egenkapital NOK  806039 1111566 1085283 1336620 1091954

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015