Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    36 231 133 36 442
Produksjonsinntekter i alt NOK  379642 609357 802605 1057250 692218
  Planteprodukter NOK  1171 7420 19683 47120 15227
  Husdyrprodukter NOK  263268 435194 578084 759252 495390
  Produksjonstillegg o.l. NOK  111330 158703 196201 238014 173187
  Andre inntekter NOK  3873 8040 8637 12864 8414
Variable kostnader i alt NOK  109407 173542 242636 343678 206717
  Såvarer NOK  1344 3443 7624 11681 5516
  Handelsgjødsel og kalk NOK  10382 19701 28539 41308 23658
  Plantevernmidler NOK  543 712 1567 2849 1173
  Konserveringsmidler NOK  3600 5044 7095 9023 5957
  Fôrmidler NOK  75283 113166 153985 210775 132123
  Diverse til husdyrholdet NOK  7944 12216 17446 23439 14486
  Innkjøp av dyr NOK  4276 8355 11574 23321 11034
  Andre forbruksartikler NOK  6035 10905 14806 21282 12769
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid NOK  42739 64061 81585 108448 72237
  Maskiner og redskaper NOK  10941 20632 23612 39163 22428
  Traktor NOK  4601 8754 12455 15544 10316
  Driftsbygninger NOK  10146 16303 25091 30137 19593
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2181 3680 4515 5726 4013
  Drivstoff NOK  4046 7114 9270 14024 8204
  Maskinleie NOK  3861 8175 12032 20077 10571
  Jordleie NOK  793 2402 5467 11761 4303
  Andre faste kostnader NOK  31478 44103 54272 68029 48509
Registrerte kostnader i alt NOK  220194 348767 470933 656587 406889
Resultat før avskrivning NOK  159448 260590 331672 400663 285329
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper NOK  8386 15697 22925 34348 18895
  Traktor NOK  10920 17063 20989 24269 18599
  Driftsbygninger NOK  18120 26118 30195 45112 28225
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1854 2589 2592 3585 2622
Kalkulert rente 6,5 % NOK 40036 63038 78092 111301 70005
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  120168 199124 254971 293349 216988
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  10182 5169 7290 19317 7293
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  20165 12028 10975 35192 14850
+Driftsoverskudd annen næring NOK  3987 13594 10655 3166 11217
+Aksjeutbytte NOK  2448 2750 1282 8568 2742
+Lønnsinntekter NOK  150853 98339 87829 102350 100384
+Pensjoner/sykepenger NOK  16306 18834 19596 25212 19577
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  854 4775 4984 4965 4474
+Renteinntekter NOK  7412 9705 6545 4759 8091
-Gjeldsrenter og kår NOK  25317 35206 50558 70840 42549
=Nettoinntekt NOK  307056 329112 353569 426039 343066
Endring i egenkapital (sparing) NOK  38669 35523 22171 38208 30452
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  219045 241627 174215 140316 208891
  Endring i arbeidskapital NOK  -4990 -8753 -17073 -48073 -15098
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk NOK  607019 981434 1202161 1732649 1084758
  Skogbruk NOK  39586 52721 55339 78895 55386
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  57879 76060 63716 146636 76880
  Hovedbygning og privat NOK  376117 353355 396387 466913 377438
  Krav og kontanter NOK  230473 279085 222817 262339 255278
  Eiendeler i alt NOK  1311075 1742654 1940419 2687431 1849740
  Kortsiktig gjeld NOK  87637 177146 232282 400689 208256
  Langsiktig gjeld NOK  332640 442036 632030 870934 530795
  Egenkapital NOK  890798 1123472 1076108 1415808 1110690

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015