Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    20 34  18 73
Produksjonsinntekter i alt NOK  636920 724954  896848 739395
  Planteprodukter NOK  8029 8686  8313 8295
  Husdyrprodukter NOK  291015 339704  423195 345387
  Tilskudd NOK  329210 370644  456245 378126
  Andre inntekter NOK  8667 5921  9096 7587
Variable kostnader i alt NOK  183691 217276  270771 220643
  Såvarer NOK  2875 2601  3756 2967
  Handelsgjødsel og kalk NOK  17510 21562  30471 22598
  Plantevernmidler NOK  545 521  87 413
  Konserveringsmidler NOK  5654 5402  7952 6095
  Fôrmidler NOK  121382 138776  174849 142467
  Diverse til husdyrholdet NOK  15564 18207  21962 18302
  Innkjøp av dyr NOK  7198 11657  9052 9918
  Andre forbruksartikler NOK  12962 18549  22641 17883
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid NOK  58306 74693  114930 79355
  Maskiner og redskaper NOK  14338 19069  22354 18433
  Traktor NOK  7536 13084  8319 10281
  Driftsbygninger NOK  18378 15109  25558 18400
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2108 2719  1874 2308
  Drivstoff NOK  10696 13023  17425 13545
  Maskinleie NOK  6001 2906  3316 4002
  Jordleie NOK  825 1618  3013 1723
  Andre faste kostnader NOK  55304 61106  66161 60709
Registrerte kostnader i alt NOK  357182 420604  533721 429398
Resultat før avskrivning NOK  279738 304350  363127 309997
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper NOK  14696 20734  29600 21034
  Traktor NOK  17169 21828  20914 20467
  Driftsbygninger NOK  25411 31254  38084 31605
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2663 1846  1872 2070
Kalkulert rente 7,0 % NOK  64040 75198  91265 76355
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  219800 228688  272657 234821
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  2945 1572  415 4761
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  10461 28582  5863 17682
+Driftsoverskudd annen næring NOK  16113 11689  1945 10338
+Aksjeutbytte NOK  414 -9199  424 -4066
+Lønnsinntekter NOK  139482 127110  164918 139791
+Pensjoner/sykepenger NOK  7101 28631  27443 22047
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  4161 3901  11867 5916
+Renteinntekter NOK  12521 9860  6098 9628
-Gjeldsrenter og kår NOK  45349 73352  90364 69532
=Nettoinntekt NOK  367650 357482  401268 371386
Endring i egenkapital (sparing) NOK  28567 301  31118 17296
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  199630 119974  16315 116515
  Endring i arbeidskapital NOK  366 -74126  -11219 -37808
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk NOK  917605 1116307  1306696 1111710
  Skogbruk NOK  39139 20707  14172 31028
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  47464 113192  124843 96918
  Hovedbygning og privat NOK  367758 338279  448753 373913
  Krav og kontanter NOK  261281 208404  138647 205450
  Eiendeler i alt NOK  1633247 1796890  2033110 1819019
  Kortsiktig gjeld NOK  167596 273851  282613 245545
  Langsiktig gjeld NOK  498434 789578  961809 750725
  Egenkapital NOK  967216 733461  788687 822749

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015