Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    13 16  11 41 20 18 14 53
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  682,7 823,1  897,2 808,8 686,4 836,6 1001,1 830,9
  Planteprodukter 1000 NOK  13,8 29,8  73,2 36,6 4,2 11,5 27,5 16,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  414,8 497,1  492,9 476,5 405,1 491,2 577,6 484,9
  Tilskudd 1000 NOK  247,9 291,7  321,5 289,1 270,8 324,5 377,0 318,8
  Andre inntekter 1000 NOK  6,2 4,5  9,7 6,6 6,4 9,5 19,0 10,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  196,4 225,9  252,2 228,9 191,3 255,8 290,1 241,6
  Såvarer 1000 NOK  5,3 8,5  12,6 8,5 3,6 5,8 7,9 5,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  20,3 25,7  30,2 26,1 21,7 29,8 31,8 27,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,5 1,8  3,0 1,7 0,9 2,1 1,3 1,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,4 7,4  5,9 7,1 7,8 11,3 10,9 10,1
  Fôrmidler 1000 NOK  116,6 128,4  141,4 130,4 116,2 147,5 176,4 144,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  20,0 23,3  21,7 22,5 20,8 24,1 27,3 23,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  10,5 9,3  20,5 13,3 4,7 15,5 13,5 10,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  15,8 21,5  16,9 19,3 15,5 19,6 21,0 18,5
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  55,1 70,4  78,7 68,0 57,3 78,8 93,4 78,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,3 28,6  23,9 22,6 17,9 31,7 28,4 25,6
  Traktor 1000 NOK  6,5 18,4  9,3 13,1 13,9 13,2 16,3 14,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  20,9 34,1  17,7 25,2 25,8 31,4 38,4 32,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,8 4,5  1,8 3,4 4,4 2,4 6,7 4,4
  Drivstoff 1000 NOK  9,5 14,8  13,2 13,3 11,8 15,0 17,5 14,3
  Maskinleie 1000 NOK  9,8 18,2  24,8 16,8 9,0 16,6 29,5 17,7
  Jordleie 1000 NOK  3,3 7,0  14,6 9,6 3,1 5,4 16,0 7,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  58,4 73,6  73,8 68,5 61,0 74,7 89,4 73,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  374,9 495,5  510,1 469,6 395,5 525,0 625,7 509,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  307,7 327,5  387,2 339,2 291,0 311,6 375,4 321,1
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,8 16,6  24,2 17,5 8,6 13,2 20,6 13,8
  Traktor 1000 NOK  14,6 22,6  18,8 19,4 18,7 18,9 22,3 20,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  24,1 34,1  32,6 31,0 33,9 35,4 34,7 35,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 1,3  0,4 0,9 1,6 1,1 0,9 1,2
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  38,9 51,5  55,7 49,4 45,0 53,9 59,6 53,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  257,3 252,9  311,2 270,3 228,1 243,1 296,9 250,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  12,1 0,8  8,1 6,4 6,8 20,4 22,2 15,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  10,0 20,9  38,1 21,9 19,4 29,7 27,5 27,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  3,9 19,6  20,5 14,4 10,2 19,9 98,9 48,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,9 1,6  2,1 2,1 8,1 4,4 2,1 5,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  97,2 156,3  148,0 132,1 156,5 153,6 156,9 152,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  54,7 22,0  21,7 31,7 9,7 27,4 17,4 17,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,5    0,2 1,0 2,9 8,4 3,6
+Renteinntekter 1000 NOK  23,7 4,8  2,3 10,0 6,9 2,6 4,6 4,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  27,0 29,0  51,0 35,2 28,8 43,2 40,5 37,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  435,4 449,8  501,0 453,8 417,8 460,7 594,5 487,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  15,4 49,4  40,0 35,3 62,0 31,8 120,3 66,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  709,4 288,9  353,0 435,8 532,3 238,7 365,4 376,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -52,1 -71,5  5,8 -40,3 -35,9 -10,5 -43,1 -37,3
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  991,7 1312,6  1375,1 1244,6 1119,7 1334,0 1490,3 1318,4
  Skogbruk 1000 NOK  51,2 77,3  73,2 66,0 61,8 91,3 79,3 78,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  105,8 84,8  236,2 130,0 100,9 68,4 244,9 128,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  354,7 388,0  541,7 413,2 518,1 415,5 628,9 534,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  678,1 332,7  226,1 407,9 511,5 259,1 414,6 397,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2181,4 2195,4  2452,2 2261,8 2312,0 2168,2 2858,1 2458,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  174,5 241,3  243,0 224,6 178,5 236,1 327,5 245,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  420,4 549,9  870,0 603,4 473,1 828,4 704,9 683,1
  Egenkapital 1000 NOK  1586,5 1404,3  1339,2 1433,8 1660,4 1103,7 1825,7 1529,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015