Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    12 14  10 37 20 19 15 56
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  695,1 885,0  964,6 858,8 716,4 861,3 1146,7 914,7
  Planteprodukter 1000 NOK  14,5 32,8  72,2 36,6 4,9 8,4 21,8 17,0
  Husdyrprodukter 1000 NOK  445,7 546,7  545,8 524,5 438,2 527,7 721,8 561,6
  Tilskudd 1000 NOK  230,1 298,4  324,0 287,1 268,2 316,3 383,8 322,2
  Andre inntekter 1000 NOK  4,9 7,1  22,6 10,6 5,1 8,8 19,3 13,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  181,1 241,3  276,4 241,7 188,0 247,6 313,8 253,6
  Såvarer 1000 NOK  4,3 9,3  9,3 8,0 3,0 5,7 6,4 5,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  19,4 31,3  31,6 28,3 21,3 28,2 36,1 30,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,4 2,7  3,9 2,5 0,6 1,0 1,7 1,6
  Konserveringsmidler 1000 NOK  6,3 6,7  6,7 6,8 7,6 8,9 9,7 9,1
  Fôrmidler 1000 NOK  104,9 139,4  155,8 136,9 118,2 150,5 199,0 156,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  19,9 24,6  23,0 23,9 21,7 28,3 28,3 26,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  11,5 7,0  23,2 15,6 1,4 7,8 7,2 5,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  13,4 20,3  22,8 19,6 14,2 17,3 25,4 18,8
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  61,1 86,3  86,3 78,2 68,2 80,0 87,6 85,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  18,6 32,1  28,5 27,2 15,4 23,9 28,5 22,7
  Traktor 1000 NOK  9,5 19,0  19,7 17,1 11,8 15,3 15,9 14,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  32,2 35,7  37,6 36,4 29,7 34,1 41,2 36,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,8 2,7  2,4 2,4 2,0 5,1 2,1 3,1
  Drivstoff 1000 NOK  9,7 16,5  17,3 15,2 12,9 17,1 21,3 18,3
  Maskinleie 1000 NOK  11,9 30,9  41,6 26,9 7,3 17,6 30,1 21,9
  Jordleie 1000 NOK  3,6 7,1  14,7 9,6 3,1 3,7 15,9 7,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  60,5 76,8  71,3 70,5 63,6 79,0 92,7 78,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  389,9 548,2  595,9 525,1 401,9 523,6 649,1 541,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  305,2 336,7  368,8 333,7 314,5 337,7 497,6 373,7
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,9 18,9  26,0 18,9 9,9 13,0 21,2 14,7
  Traktor 1000 NOK  16,8 23,2  17,5 20,0 22,0 17,0 27,8 22,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  23,8 38,5  33,6 32,8 32,8 38,4 48,6 39,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 1,9  0,2 1,2 1,0 1,4 0,6 1,0
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  28,1 43,7  44,6 39,3 34,1 41,5 62,9 45,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  252,9 254,3  291,4 260,8 248,8 268,0 399,5 296,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  31,2 0,7  -0,3 10,5 7,3 21,4 12,6 13,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  12,5 17,7  48,7 24,1 18,2 25,6 24,6 25,5
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  4,3 43,1  21,4 23,5 15,9 26,0 -1,0 24,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,9 0,7  3,3 3,4 5,6  3,4 2,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  107,5 160,5  166,4 140,6 163,6 186,6 121,8 159,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  53,5 20,8  50,4 39,0 16,6 27,6 10,1 21,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   1,0  0,7 0,6 3,6 8,4 9,9 6,8
+Renteinntekter 1000 NOK  15,2 3,7  5,2 7,8 6,8 3,0 6,7 5,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  24,2 31,3  43,7 33,2 28,5 49,5 39,2 39,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  459,9 471,3  543,6 477,0 458,0 517,1 548,4 515,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  246,7 -42,6  94,1 83,1 73,6 74,6 124,1 92,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1096,9 328,9  464,7 611,6 536,2 206,6 336,5 374,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -10,3 -11,5  -51,7 -20,1 1,1 -12,7 0,1 -5,2
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  964,1 1467,4  1505,5 1329,7 1135,6 1432,7 2261,0 1595,6
  Skogbruk 1000 NOK  64,8 79,6  75,7 71,6 59,9 89,1 79,4 78,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  168,2 30,0  232,3 128,7 84,7 55,6 148,2 97,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  338,2 460,1  571,5 442,4 534,6 494,4 628,3 579,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  1013,1 385,3  344,7 570,6 515,1 287,4 383,1 413,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2548,4 2422,4  2729,6 2543,0 2329,8 2359,1 3500,1 2764,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  129,6 241,5  258,6 213,1 157,8 264,7 346,7 258,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  456,5 758,4  836,8 693,7 440,3 1060,3 832,9 792,5
  Egenkapital 1000 NOK  1962,3 1422,6  1634,3 1636,2 1731,8 1034,0 2320,4 1713,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015