Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    7 12  9 29 18 16 19 55
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  670,1 884,8  980,0 892,7 727,9 871,8 1111,9 940,0
  Planteprodukter 1000 NOK  20,2 32,1  45,6 34,0 12,1 15,1 25,3 24,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  418,8 552,7  601,1 554,8 428,0 525,5 686,9 567,0
  Tilskudd 1000 NOK  225,0 292,0  321,6 295,4 280,7 321,0 383,5 337,3
  Andre inntekter 1000 NOK  6,1 8,0  11,7 8,6 7,2 10,3 16,2 11,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  192,2 255,8  299,2 268,1 200,1 262,8 344,1 282,2
  Såvarer 1000 NOK  5,2 9,3  9,9 8,8 3,0 6,7 8,8 7,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  21,8 26,4  28,7 27,5 21,6 32,2 39,3 33,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,9 1,7  3,0 2,1 1,0 1,3 2,0 2,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,0 6,5  7,9 6,3 8,1 9,1 11,4 10,2
  Fôrmidler 1000 NOK  119,5 144,2  174,5 157,3 124,8 151,3 205,2 167,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  23,1 26,5  27,5 27,1 22,6 26,9 30,9 27,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK   16,5  21,6 15,7 3,0 15,4 20,8 13,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  15,7 24,9  26,1 23,3 16,0 20,0 25,7 21,1
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  55,8 83,7  77,4 74,8 69,0 77,7 78,2 80,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  16,9 24,6  24,6 25,6 20,2 22,3 30,7 25,6
  Traktor 1000 NOK  7,0 13,8  12,6 11,7 13,2 10,3 18,7 14,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  21,0 35,5  29,9 32,2 25,1 25,8 29,5 30,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,0 5,2  8,1 5,5 2,7 3,1 3,5 3,3
  Drivstoff 1000 NOK  13,6 15,8  21,7 18,8 14,7 17,2 28,6 20,5
  Maskinleie 1000 NOK  7,5 33,2  24,4 23,3 9,6 18,5 47,7 31,1
  Jordleie 1000 NOK  3,0 7,1  19,8 12,2 3,3 7,8 17,1 10,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  61,0 84,0  80,9 77,5 63,7 84,5 98,1 83,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  380,8 558,7  598,6 549,8 421,7 530,1 696,2 581,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  289,2 326,1  381,4 342,9 306,2 341,7 415,7 358,9
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,8 20,7  23,6 20,5 12,5 10,6 21,3 15,9
  Traktor 1000 NOK  25,2 18,2  26,8 23,5 20,0 17,1 24,7 21,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  25,4 42,2  36,0 36,6 28,4 40,7 59,1 44,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 2,0  1,0 1,5 0,7 1,0 0,9 0,9
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  39,1 60,7  66,2 58,1 45,0 54,3 90,8 66,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  226,2 243,0  294,0 260,7 244,7 272,3 309,7 276,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  17,8 4,9  -1,8 6,0 23,6 18,4 26,6 22,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  18,7 24,7  46,2 29,2 17,5 31,5 29,4 28,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  1,5 77,6  11,9 36,2 22,0 27,2 6,9 24,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,7 0,5  9,2 4,4 1,6 1,5 2,2 1,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  163,1 137,8  100,6 128,3 148,7 132,8 159,1 146,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  20,1 73,9  31,1 45,1 20,9 31,9 27,9 28,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   4,9   2,0 1,5 7,0 26,5 11,7
+Renteinntekter 1000 NOK  4,5 6,5  8,4 6,4 10,1 4,1 4,8 6,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  26,6 38,0  54,8 41,8 28,6 54,9 55,6 47,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  431,0 535,7  444,8 476,5 462,1 471,8 537,6 499,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -0,5 32,9  87,4 40,9 78,7 7,3 80,0 56,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  354,8 286,5  594,8 383,7 547,3 336,7 381,1 430,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  29,8 -36,8  -6,6 -23,7 -14,3 -33,4 45,6 2,1
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  982,7 1541,4  1712,2 1485,8 1151,5 1345,0 2459,7 1731,2
  Skogbruk 1000 NOK  99,9 106,6  114,1 103,8 58,1 103,4 81,1 82,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  140,0 52,0  618,0 247,1 61,9 147,8 141,4 121,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  385,2 549,2  656,7 529,0 560,9 504,0 585,5 583,7
  Krav og kontanter 1000 NOK  262,2 385,7  341,1 333,9 526,4 341,3 382,8 431,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1870,1 2635,0  3442,1 2699,6 2358,8 2441,5 3650,5 2950,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  80,4 271,9  322,6 258,3 147,2 272,9 286,9 251,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  458,1 763,8  1022,6 781,8 431,6 1003,2 1313,1 942,9
  Egenkapital 1000 NOK  1331,6 1599,3  2096,9 1659,5 1779,9 1165,4 2050,5 1755,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015