Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    8 11  24 19 14 18 54
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1038,8 1163,7  1069,8 815,8 999,8 1283,5 1091,9
  Planteprodukter 1000 NOK  25,2 48,5  34,4 10,0 11,0 27,6 24,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  699,6 745,5  698,8 507,2 619,7 827,2 695,0
  Tilskudd 1000 NOK  306,4 362,2  329,7 292,4 361,5 413,9 363,0
  Andre inntekter 1000 NOK  7,7 7,5  6,8 6,2 7,6 14,9 9,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  306,6 347,2  317,9 214,8 275,0 389,9 314,9
  Såvarer 1000 NOK  11,3 11,8  10,8 3,9 5,6 8,6 6,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  35,0 32,7  32,4 24,9 27,8 48,0 36,4
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,4 1,7  1,9 0,7 0,7 1,8 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,9 9,0  7,4 8,5 8,8 10,6 9,9
  Fôrmidler 1000 NOK  176,8 210,0  190,6 132,6 166,2 230,1 186,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  28,6 31,2  30,7 25,5 25,3 34,2 29,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  22,5 19,2  18,1 2,9 16,4 22,8 20,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  22,1 31,6  26,1 15,7 24,3 33,8 24,4
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  85,2 80,6  79,8 64,6 94,0 84,0 83,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,7 27,2  28,6 17,1 25,1 33,9 25,9
  Traktor 1000 NOK  12,2 15,6  13,1 13,6 13,0 17,1 15,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  38,4 30,0  33,7 31,0 29,9 39,3 39,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,2 4,0  3,2 1,7 7,4 5,9 4,7
  Drivstoff 1000 NOK  17,0 22,7  21,0 19,8 18,3 25,7 21,3
  Maskinleie 1000 NOK  17,0 19,4  17,4 10,6 34,2 87,7 46,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  10,5 17,8  14,9 3,6 5,7 24,3 11,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  86,1 93,6  85,6 66,0 81,9 107,0 88,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  604,0 658,2  615,3 442,9 584,5 815,0 650,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  434,9 505,5  454,5 372,9 415,3 468,5 441,2
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  18,6 28,2  25,2 12,9 11,6 25,5 18,0
  Traktor 1000 NOK  22,1 22,5  22,1 18,4 15,3 20,2 18,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  55,6 38,4  43,3 27,4 42,3 70,4 50,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,9 0,9  1,4 0,7 0,7 0,8 0,7
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  84,5 96,2  88,0 59,0 65,7 135,9 92,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  336,8 415,4  362,5 313,6 345,3 351,5 353,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  6,1 13,5  12,7 19,7 19,6 68,3 36,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  25,1 42,1  48,1 22,5 28,5 26,1 32,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  8,0 2,6  3,9 23,4 11,9 51,8 37,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,6 54,2  25,1 4,8 5,7 15,6 8,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  138,6 113,5  149,4 204,9 168,3 212,5 195,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  17,5 25,0  33,5 5,9 51,2 11,3 19,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  17,0 8,0  9,4 0,7 12,5 16,6 9,0
+Renteinntekter 1000 NOK  17,7 10,6  12,5 18,6 23,1 8,9 15,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  35,3 86,0  67,9 32,7 62,7 90,0 64,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  532,1 599,0  589,2 581,4 603,4 672,5 643,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  52,0 117,4  114,4 173,8 132,9 198,0 176,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  228,2 669,4  475,7 768,4 410,6 470,0 564,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -27,7 -54,9  -28,9 -28,0 19,8 -143,5 -67,3
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  1798,5 1973,6  1809,4 1198,9 1305,4 2789,2 1911,4
  Skogbruk 1000 NOK  109,3 133,6  117,6 81,9 71,9 134,9 111,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  50,2 581,6  292,3 137,0 188,9 199,9 173,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  545,2 674,6  592,5 563,9 504,6 618,1 592,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  306,6 407,0  377,3 671,5 374,2 568,5 572,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2809,9 3770,6  3189,1 2653,1 2444,8 4310,6 3362,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  253,8 310,9  261,0 149,7 264,1 405,1 299,4
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  618,4 1297,9  1006,5 375,2 932,2 1440,3 986,2
  Egenkapital 1000 NOK  1937,7 2161,7  1921,6 2128,3 1248,6 2465,3 2076,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015