Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 13  23 10 9 18 6 43
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1107,5 1421,0  1254,0 846,5 1051,0 1392,2 2294,1 1319,7
  Planteprodukter 1000 NOK  63,3 72,7  65,1 7,8 13,0 42,0 150,2 43,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  709,0 914,4  804,5 521,0 662,8 869,0 1536,0 838,0
  Tilskudd 1000 NOK  333,3 425,4  378,3 312,9 361,4 451,9 599,5 421,2
  Andre inntekter 1000 NOK  1,9 8,5  6,1 4,8 13,9 29,2 8,4 17,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  325,6 419,2  367,3 267,1 332,3 453,6 744,0 425,3
  Såvarer 1000 NOK  9,4 10,2  9,8 4,4 4,9 8,3 20,2 8,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  41,7 49,9  45,1 34,1 38,9 65,0 93,4 56,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  4,1 2,4  3,0 0,9 2,0 2,5 5,2 2,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,1 8,1  7,6 10,6 10,1 17,0 20,4 14,5
  Fôrmidler 1000 NOK  191,3 265,0  226,9 152,6 191,2 260,0 472,6 250,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  37,6 33,7  34,0 38,2 36,6 40,7 53,7 41,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  7,9 11,7  9,4 2,5 18,4 17,6 48,3 18,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  25,5 38,1  31,5 23,8 30,2 42,4 30,2 33,8
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  80,7 90,6  85,1 64,2 102,5 107,8 123,8 98,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  27,7 28,6  28,3 24,5 23,7 33,8 52,2 32,1
  Traktor 1000 NOK  15,2 12,9  13,2 14,3 12,6 20,2 30,3 18,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  30,5 37,9  34,0 32,8 27,4 40,8 152,0 51,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,1 6,0  5,2 4,6 7,8 4,0 8,4 5,6
  Drivstoff 1000 NOK  18,6 24,9  21,8 18,0 20,3 30,4 35,3 26,1
  Maskinleie 1000 NOK  32,2 44,0  36,8 17,2 24,4 79,5 149,7 63,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  18,2 23,7  19,7 8,0 3,9 21,7 50,5 18,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  90,4 103,4  95,4 78,8 86,7 111,2 150,6 104,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  644,3 791,1  706,8 529,5 641,5 903,0 1496,8 844,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  463,3 629,9  547,2 317,0 409,5 489,2 797,3 475,5
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  23,5 26,2  24,2 16,2 23,2 28,5 36,6 25,7
  Traktor 1000 NOK  25,2 33,5  30,1 20,9 22,3 17,8 29,0 21,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  62,3 63,5  59,7 23,5 48,8 67,6 118,9 60,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 1,4  1,2 0,7 2,0 0,7 0,5 0,9
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  59,3 81,6  69,6 35,1 51,7 76,7 127,3 68,9
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  351,3 505,3  432,0 255,5 313,1 374,7 612,3 367,2
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  10,9 -1,1  5,3 16,0 -2,9 22,7 1,0 12,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  95,5 57,1  66,4 24,6 26,3 42,0 49,7 35,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  15,1 6,4  8,8 34,8 11,2 6,2 122,0 30,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,4 -7,3  -4,0 2,3 0,5 8,0 0,1 4,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  163,6 193,3  191,1 188,0 228,6 230,9 160,3 210,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  41,0 46,6  40,6 8,8 35,0 35,7 79,2 35,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  3,7 6,3  4,8  13,9 4,2  4,7
+Renteinntekter 1000 NOK  7,4 7,7  7,7 12,8 12,3 8,4 9,0 10,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  64,6 105,1  85,1 37,7 51,5 93,7 113,5 74,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  624,4 709,2  667,8 505,2 586,7 639,3 920,0 636,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  14,1 256,8  158,2 151,6 87,8 236,0 198,5 180,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  500,1 771,1  652,0 618,0 779,1 628,7 532,5 644,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -8,8 75,4  40,2 -94,9 -109,2 -25,5 78,2 -44,7
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  1986,9 2756,8  2344,4 1247,1 1791,0 2686,5 4290,8 2388,2
  Skogbruk 1000 NOK  102,8 90,9  102,9 54,3 71,4 213,8 217,3 147,4
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  382,1 510,7  421,9 80,5 207,2 231,1 112,5 174,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1070,1 617,3  738,9 785,0 316,5 470,9 1152,7 606,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  490,9 471,6  478,1 674,6 616,5 556,1 543,4 594,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4032,7 4447,3  4086,2 2841,5 3002,6 4158,3 6316,8 3911,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  243,6 323,7  278,2 233,9 207,5 312,3 509,2 299,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1219,1 1713,5  1425,9 434,8 829,9 1598,1 2139,7 1242,3
  Egenkapital 1000 NOK  2570,0 2410,0  2382,1 2172,8 1965,2 2247,9 3667,9 2369,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015