Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 13  24 6 11 16 6 39
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1199,3 1607,3  1384,2 877,5 1175,9 1365,9 2831,9 1462,7
  Planteprodukter 1000 NOK  37,4 30,1  31,1 9,5 7,9 23,4 124,5 32,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  766,5 1106,1  927,5 533,8 760,9 859,4 2025,9 961,0
  Tilskudd 1000 NOK  389,3 456,3  414,6 324,6 397,3 466,3 656,3 454,3
  Andre inntekter 1000 NOK  6,2 14,8  11,0 9,6 9,7 16,8 25,1 15,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  382,7 586,8  476,9 244,5 364,7 426,1 935,3 459,2
  Såvarer 1000 NOK  14,9 14,0  13,3 3,9 7,8 8,8 17,5 9,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  37,0 43,4  40,3 23,2 42,2 40,4 100,9 47,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,8 3,2  3,3 0,3 1,2 0,8 6,5 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,3 12,3  10,1 9,1 7,3 9,7 30,2 12,1
  Fôrmidler 1000 NOK  232,5 329,0  272,7 146,4 210,2 271,6 649,2 293,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  39,7 38,0  37,4 36,0 40,7 41,0 62,2 43,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  11,9 93,5  57,4 5,5 24,4 26,8 15,6 21,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  34,5 53,3  42,6 20,2 30,9 27,1 53,2 31,1
Faste kostnader, registrerte:            
  Leid arbeid 1000 NOK  91,7 80,1  83,9 65,6 112,7 114,2 150,0 111,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  38,8 36,8  36,0 18,8 28,3 37,3 78,9 38,3
  Traktor 1000 NOK  22,2 19,9  19,9 12,0 21,4 23,0 48,0 24,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  55,5 36,9  41,0 25,6 28,4 51,2 241,3 70,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,0 5,3  5,6 4,6 6,1 5,2 5,0 5,3
  Drivstoff 1000 NOK  26,2 32,7  29,2 17,2 26,3 28,5 47,4 29,0
  Maskinleie 1000 NOK  28,0 65,4  45,8 10,4 39,9 81,8 110,9 63,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  17,8 24,0  18,9 6,3 9,4 17,6 62,4 20,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  111,2 121,7  114,6 88,7 93,6 111,5 166,8 111,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  782,0 1009,7  871,8 493,6 730,8 896,3 1846,0 933,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  417,3 597,6  512,4 383,9 445,0 469,7 985,8 528,9
Avskrivninger:            
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,2 32,2  26,7 13,6 24,1 28,6 43,4 27,3
  Traktor 1000 NOK  21,4 34,6  29,2 22,6 18,6 18,8 42,4 22,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  59,8 86,8  71,0 31,7 58,1 57,6 140,9 66,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 1,3  1,1 1,2 1,5 0,8 1,4 1,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  62,4 99,6  80,6 39,9 58,7 67,4 160,0 75,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  313,0 442,7  384,4 314,8 342,7 363,9 757,7 411,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  6,9 -1,9  4,5 7,2 8,1 7,7 6,3 7,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  80,6 46,6  55,2 37,5 26,9 100,3 50,6 62,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  11,5 4,3  8,3 66,0 6,1 5,0 144,0 36,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  3,3 -6,4  -2,1 4,1 6,3 3,9 3,6 4,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  161,5 239,1  213,6 241,6 147,7 212,4 95,6 180,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  33,9 18,8  21,5 6,5 28,3 24,1 27,9 23,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   2,1  1,1  12,1 14,4 0,3 9,4
+Renteinntekter 1000 NOK  7,3 4,8  6,8 12,1 11,6 9,1 12,3 10,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  58,2 122,3  89,8 32,5 48,6 77,9 127,0 70,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  560,0 627,7  603,6 657,4 541,0 662,9 971,3 675,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  133,4 173,9  156,6 173,9 82,5 90,3 522,1 167,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  533,1 712,5  625,9 766,1 852,0 479,1 892,5 692,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  12,9 -56,4  -29,6 16,4 -19,3 -99,3 -18,7 -46,5
Balanse pr 31/12:            
  Jordbruk 1000 NOK  2053,8 3309,8  2670,9 1328,3 2084,4 2352,9 5489,8 2602,1
  Skogbruk 1000 NOK  105,6 87,8  99,1 91,2 66,0 241,1 208,8 163,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  160,2 708,7  452,8 83,4 223,4 177,9 104,7 165,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1053,6 656,5  742,9 893,1 359,5 582,4 1229,4 666,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  500,4 471,5  479,6 741,1 684,0 525,5 922,7 664,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3873,7 5234,4  4445,3 3137,1 3417,5 3879,7 7955,4 4262,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  242,0 467,8  351,1 124,0 203,7 390,3 593,2 327,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1113,9 2040,5  1567,5 401,0 1123,1 1359,0 2785,1 1364,5
  Egenkapital 1000 NOK  2517,8 2726,1  2526,7 2612,2 2090,7 2130,4 4577,2 2569,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015