Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  Alle  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    7 14  24 19 18 44
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1174,3 2123,5  1716,8 1467,9 1667,5 1723,1
  Planteprodukter 1000 NOK  58,5 51,4  48,6 14,0 28,1 25,0
  Husdyrprodukter 1000 NOK  684,4 1504,5  1166,4 961,5 1044,5 1138,2
  Tilskudd 1000 NOK  401,7 551,8  483,4 474,8 570,8 540,5
  Andre inntekter 1000 NOK  29,7 15,8  18,4 17,5 24,0 19,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  369,9 690,6  554,2 446,9 524,5 552,8
  Såvarer 1000 NOK  9,5 17,9  13,9 7,4 11,8 10,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  53,6 52,9  50,4 49,1 71,3 68,2
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,8 2,1  2,4 0,8 0,9 1,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,7 11,2  9,0 12,4 17,9 17,7
  Fôrmidler 1000 NOK  217,9 442,6  343,4 281,9 311,0 343,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  24,9 55,7  44,4 50,4 55,6 56,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  23,8 55,4  48,3 12,4 22,0 17,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  30,6 52,7  42,5 32,4 34,0 37,7
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  82,6 123,0  106,1 112,6 139,4 119,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  44,0 38,8  38,4 35,1 43,9 40,6
  Traktor 1000 NOK  13,6 27,0  22,2 14,5 20,3 22,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  24,9 68,5  49,4 37,2 56,6 52,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  6,5 10,2  8,0 4,7 9,0 7,3
  Drivstoff 1000 NOK  30,9 41,0  34,5 32,5 41,7 41,2
  Maskinleie 1000 NOK  35,0 82,2  62,9 42,5 99,4 68,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  11,2 44,3  29,2 14,9 29,9 26,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  96,6 123,8  108,8 99,8 122,0 116,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  715,3 1249,4  1013,7 840,7 1087,0 1048,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  459,0 874,1  703,1 627,1 580,5 674,9
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  29,4 35,2  30,4 30,2 33,7 33,0
  Traktor 1000 NOK  31,1 37,0  33,3 25,7 28,1 29,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  58,0 120,7  91,0 68,6 77,3 88,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 2,7  1,8 1,8 0,3 1,1
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  63,2 132,4  101,4 77,2 84,4 94,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  339,7 678,6  546,6 500,8 441,1 522,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,3 11,7  9,5 16,2 43,0 24,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  39,6 91,6  65,8 17,3 68,8 39,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  23,0 30,5  24,5 46,1 10,9 27,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,8 9,0  7,2 5,0 10,6 7,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  180,1 313,2  261,2 181,9 241,4 229,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  32,6 33,6  29,5 38,0 24,8 34,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   1,3  0,8 13,0 21,1 26,4
+Renteinntekter 1000 NOK  13,3 11,7  12,0 22,3 12,2 15,9
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  64,7 186,5  144,0 75,9 81,7 93,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  571,7 994,6  813,1 764,6 792,3 833,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  25,2 118,7  53,7 198,5 264,6 274,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  529,1 320,0  346,7 1059,0 631,9 841,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  32,8 -173,8  -116,6 -40,6 -128,3 -32,8
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  2056,4 4578,2  3461,5 2580,9 2968,6 3282,2
  Skogbruk 1000 NOK  108,8 153,6  133,0 177,1 183,1 181,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  185,8 562,9  398,6 293,8 190,1 226,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  929,6 1075,5  957,9 575,8 677,5 694,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  516,0 443,1  473,1 943,4 729,0 818,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3796,5 6813,3  5424,2 4571,0 4748,4 5202,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  234,7 584,8  494,9 288,7 444,7 372,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1190,3 2848,4  2215,4 1415,5 1558,6 1784,4
  Egenkapital 1000 NOK  2371,5 3380,1  2713,9 2866,7 2745,2 3045,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015