Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 21  17 22 6 46
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2159,7 1960,7  1516,9 1963,1 3214,7 1940,3
  Planteprodukter 1000 NOK  79,1 78,1  33,8 34,7 77,2 40,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1469,1 1318,3  955,0 1299,7 2320,4 1289,8
  Tilskudd 1000 NOK  590,3 549,9  509,4 608,9 797,4 591,3
  Andre inntekter 1000 NOK  21,3 14,3  18,7 19,9 19,7 19,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  729,8 669,5  472,0 705,9 1249,1 680,5
  Såvarer 1000 NOK  20,6 18,6  9,4 11,5 18,1 11,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  64,5 67,0  52,7 80,9 143,6 77,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,0 2,6  1,3 2,9 3,9 2,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  10,8 9,6  9,4 23,2 27,5 18,1
  Fôrmidler 1000 NOK  443,2 392,0  292,5 430,2 855,3 428,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  60,0 55,3  61,4 81,3 106,9 76,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  68,8 77,2  11,5 27,2 17,4 19,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  59,1 47,3  33,7 48,7 76,4 46,5
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  112,8 114,5  98,7 123,7 113,1 112,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  43,0 36,9  43,3 37,9 79,2 44,6
  Traktor 1000 NOK  22,3 24,4  24,9 26,2 60,7 30,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  52,2 55,5  44,6 72,4 137,3 69,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  12,0 11,7  8,9 12,6 9,7 10,8
  Drivstoff 1000 NOK  43,0 39,1  36,2 45,7 73,9 45,5
  Maskinleie 1000 NOK  84,4 87,9  53,4 106,4 85,1 82,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  35,9 33,3  12,5 39,7 57,0 31,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  127,6 133,2  113,9 145,6 213,2 140,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1263,2 1206,1  908,3 1316,1 2078,3 1247,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  896,5 754,6  608,7 647,0 1136,4 692,6
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  43,3 36,8  37,2 35,3 93,9 43,5
  Traktor 1000 NOK  41,3 38,6  36,2 30,4 86,2 40,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  127,7 122,5  71,8 121,7 224,9 115,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,9 2,5  2,1 0,7 1,9 1,4
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  131,9 118,1  84,7 119,3 241,8 121,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  680,3 554,1  461,3 458,9 729,4 492,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -6,2 6,8  0,6 3,4 -10,0 0,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  30,3 39,0  47,0 32,4 -25,6 30,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  3,5 12,6  43,8 34,4  32,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  30,1 19,5  4,4 -1,8 15,8 2,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  316,2 247,5  191,1 184,8 416,6 220,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  67,8 80,2  40,2 19,7 29,2 28,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  5,1 13,8  5,9 12,8  8,3
+Renteinntekter 1000 NOK  14,0 15,5  24,9 10,8 9,0 15,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  111,6 130,2  70,9 138,4 226,7 127,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  1029,5 858,8  748,4 617,1 937,6 703,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  353,1 234,3  79,0 204,5 43,7 126,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1088,9 792,3  1244,6 704,6 1263,9 964,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -6,3 10,0  102,0 -11,3 190,0 58,4
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  4388,7 4114,4  2850,6 4122,9 8150,4 4136,0
  Skogbruk 1000 NOK  110,3 154,9  132,9 205,1 187,3 172,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  815,7 519,9  349,5 398,4 200,7 348,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1019,7 1187,5  807,3 641,0 886,1 751,8
  Krav og kontanter 1000 NOK  852,6 811,6  1001,5 700,4 984,8 837,4
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7187,0 6788,2  5141,6 6067,9 10409,3 6245,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  490,8 566,3  219,6 547,4 533,9 418,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2337,5 2571,1  1368,5 2802,5 4480,7 2530,4
  Egenkapital 1000 NOK  4358,7 3650,9  3553,6 2717,9 5394,7 3296,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015