Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 19  16 21 7 44
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2312,7 2174,7  1619,3 2143,4 3379,7 2149,5
  Planteprodukter 1000 NOK  61,5 68,8  9,4 29,6 84,0 30,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1656,7 1545,3  1089,1 1467,9 2459,0 1487,8
  Tilskudd 1000 NOK  583,6 552,6  506,7 628,7 820,3 614,8
  Andre inntekter 1000 NOK  11,0 8,0  14,1 17,3 16,3 16,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  768,3 724,8  526,6 740,8 1201,5 736,2
  Såvarer 1000 NOK  19,6 16,3  8,8 11,0 14,8 10,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  65,9 68,4  48,0 75,0 144,8 76,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,9 1,9  1,9 1,6 3,0 1,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  11,2 11,5  11,8 17,0 28,9 17,0
  Fôrmidler 1000 NOK  470,7 444,0  329,1 457,3 778,2 461,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  62,0 62,8  68,0 93,0 106,7 86,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  78,7 68,9  19,5 27,1 23,0 23,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  58,2 51,0  39,5 58,9 102,0 58,7
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  116,5 110,9  109,8 130,7 113,6 120,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  52,7 47,9  62,0 51,1 66,6 57,5
  Traktor 1000 NOK  22,6 21,5  23,5 21,8 69,9 30,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  59,4 58,7  33,1 104,8 99,9 78,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  12,4 11,9  11,7 12,0 8,6 11,4
  Drivstoff 1000 NOK  38,6 36,0  34,5 39,6 79,4 44,1
  Maskinleie 1000 NOK  105,4 109,5  60,3 110,4 131,9 95,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  39,6 41,3  13,5 39,9 60,7 33,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  139,5 145,5  115,7 148,4 190,9 143,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1354,9 1307,9  990,7 1399,5 2022,9 1350,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  957,8 866,8  628,6 743,9 1356,8 799,5
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  44,4 37,7  37,5 41,4 92,5 48,1
  Traktor 1000 NOK  39,0 36,8  33,7 37,2 82,0 43,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  139,2 135,6  75,2 129,0 197,6 120,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,2 2,7  2,3 0,7 1,7 1,5
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  92,5 87,9  56,9 85,8 146,9 85,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  731,1 653,9  479,9 535,6 983,1 586,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -3,1 1,1  4,7 -3,3 25,5 4,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  69,3 75,7  37,4 71,1 84,0 60,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  4,3 15,3  40,3 24,8  26,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  4,9 5,0  3,5 4,3 13,0 5,4
+Lønnsinntekter 1000 NOK  323,3 258,2  220,8 198,8 319,8 226,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  48,4 49,1  34,3 20,2 15,7 24,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  7,5 6,4  2,8 1,8 2,3 2,2
+Renteinntekter 1000 NOK  10,8 13,8  27,0 8,6 7,2 15,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  109,3 133,3  58,3 129,1 184,8 112,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  1087,2 945,3  792,3 732,9 1265,8 839,2
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  418,8 465,7  300,7 162,5 507,6 267,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1097,2 1051,8  1597,0 828,2 1441,4 1205,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  89,6 122,1  -5,0 -39,8 10,2 -19,2
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  4637,0 4444,3  2834,6 4361,6 7385,5 4287,4
  Skogbruk 1000 NOK  92,5 152,0  119,1 203,5 191,5 170,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  361,5 272,4  408,6 477,0 227,6 412,5
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1044,3 1249,8  799,4 655,1 747,4 722,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  911,9 1034,1  1268,5 787,9 1146,4 1019,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7047,2 7152,6  5430,2 6485,1 9698,3 6612,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  456,6 536,2  217,8 575,5 557,4 442,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2319,3 2750,3  1288,0 2934,4 3907,4 2490,5
  Egenkapital 1000 NOK  4271,4 3866,0  3924,4 2975,2 5233,6 3679,7