Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  300-500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 19  17 21 7 45
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2450,8 2311,8  1656,2 2265,4 3491,7 2226,0
  Planteprodukter 1000 NOK  54,9 57,4  21,5 31,1 70,3 33,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1798,3 1688,1  1094,6 1566,9 2547,0 1540,9
  Tilskudd 1000 NOK  580,9 551,6  527,6 641,3 840,0 629,3
  Andre inntekter 1000 NOK  16,8 14,7  12,5 26,1 34,4 22,3
Variable kostnader i alt 1000 NOK  764,0 730,5  513,9 777,9 1209,1 745,2
  Såvarer 1000 NOK  11,7 11,0  7,4 10,6 27,6 12,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  81,1 76,7  55,3 81,6 148,1 82,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,5 2,1  2,1 1,4 5,5 2,3
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,1 13,4  12,8 21,0 23,4 18,3
  Fôrmidler 1000 NOK  515,2 461,9  303,1 478,7 768,8 457,5
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  86,1 87,3  73,3 99,7 102,5 90,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  4,8 22,5  16,2 24,2 41,5 23,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  56,5 55,7  43,6 60,7 91,8 59,1
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  108,1 108,6  131,1 160,3 130,7 144,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  36,2 38,9  37,7 54,9 76,4 51,8
  Traktor 1000 NOK  27,1 27,4  18,4 28,5 60,9 29,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  76,4 79,5  52,1 95,7 154,8 88,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,6 22,4  3,8 9,8 18,9 9,0
  Drivstoff 1000 NOK  40,4 37,7  28,9 40,7 75,6 41,6
  Maskinleie 1000 NOK  120,0 99,3  55,4 122,5 124,3 97,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  39,8 45,8  22,8 43,1 64,0 38,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  147,1 149,1  122,9 154,1 200,4 149,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1367,7 1339,4  986,9 1487,5 2115,1 1396,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1083,1 972,5  669,3 777,9 1376,6 830,0
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  50,9 42,0  38,5 42,3 97,9 49,5
  Traktor 1000 NOK  57,6 43,2  36,3 36,5 88,1 44,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  146,2 143,2  71,8 132,4 202,0 120,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,1 2,6  2,0 0,8 1,7 1,4
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  102,1 97,2  56,9 88,3 151,6 86,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  824,4 741,4  520,7 565,8 986,9 614,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  37,3 35,4  1,6 2,3 5,6 2,6
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  84,5 67,2  88,2 56,1 24,2 63,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -1,8 0,8  36,1 12,5 31,4 24,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  -1,3 3,2  8,3 7,9 16,9 9,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  346,8 225,6  200,1 236,6 363,3 242,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  67,8 75,1  45,6 35,8  34,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,9 3,1  6,3 3,9 19,6 7,3
+Renteinntekter 1000 NOK  8,7 10,6  18,5 5,9 6,4 10,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  134,6 127,8  55,3 113,6 166,1 99,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  1236,6 1034,7  870,0 813,4 1288,2 908,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  314,5 245,4  377,3 143,9 402,4 272,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1314,1 1355,2  1790,6 1029,6 1496,4 1389,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -74,5 378,0  51,4 -39,1 -344,1 -52,3
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  5121,8 4900,0  2852,0 4404,8 7771,0 4341,8
  Skogbruk 1000 NOK  217,8 176,7  119,2 208,1 189,4 171,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  210,4 152,6  416,8 545,6 300,4 458,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1261,7 1118,3  823,5 638,7 781,2 730,7
  Krav og kontanter 1000 NOK  1376,9 1372,2  1446,8 888,3 1442,9 1185,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  8188,6 7719,9  5658,3 6685,4 10485,0 6888,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  668,3 521,9  183,7 527,7 888,5 453,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  2799,7 3040,4  1218,4 2883,0 3960,4 2421,7
  Egenkapital 1000 NOK  4720,6 4157,7  4256,1 3274,7 5636,1 4012,8