Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  300-500  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    7 6  18 13 20 7 40
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  2408,5 3671,8  2558,1 1629,0 2211,8 3579,4 2261,7
  Planteprodukter 1000 NOK  76,8 99,6  80,9 5,6 13,6 86,9 23,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  1718,7 2726,4  1842,9 1085,4 1547,8 2647,9 1590,0
  Tilskudd 1000 NOK  593,0 790,6  605,9 521,0 617,7 830,1 623,4
  Andre inntekter 1000 NOK  20,1 55,2  28,3 17,1 32,7 14,6 24,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  692,1 1221,9  815,1 520,3 750,6 1247,8 762,7
  Såvarer 1000 NOK  19,0 34,0  22,7 8,8 10,2 28,7 13,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  67,2 121,6  81,9 49,8 63,9 127,8 70,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,8 10,0  5,4 1,5 2,4 4,8 2,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,4 15,6  10,2 10,8 11,8 30,4 14,7
  Fôrmidler 1000 NOK  453,3 773,6  509,0 300,3 458,7 827,3 471,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  87,8 169,2  106,5 74,4 98,3 125,1 95,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  3,4 20,0  25,2 36,4 41,0 9,5 34,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  50,1 77,8  54,1 38,2 64,4 94,3 61,1
Faste kostnader, registrerte:           
  Leid arbeid 1000 NOK  154,0 161,2  139,7 149,6 176,6 130,1 159,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  34,3 68,1  41,1 37,9 45,2 84,4 49,7
  Traktor 1000 NOK  35,1 39,0  35,5 16,6 33,7 69,6 34,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  91,3 179,6  103,9 41,3 74,2 148,7 76,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  14,0 23,7  16,3 12,4 13,9 23,7 15,1
  Drivstoff 1000 NOK  40,3 65,4  43,8 30,4 41,8 67,7 42,6
  Maskinleie 1000 NOK  124,5 236,5  137,4 40,4 137,7 148,3 107,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  33,7 146,1  63,5 18,5 47,3 76,0 43,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  146,2 241,8  167,8 119,3 161,8 201,7 155,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  1365,7 2383,3  1564,2 986,6 1482,7 2198,0 1446,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1042,9 1288,5  993,9 642,4 729,0 1381,4 815,1
Avskrivninger:           
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  55,4 75,0  53,3 38,0 49,2 96,8 53,9
  Traktor 1000 NOK  56,9 56,2  46,4 38,7 34,7 92,6 46,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  146,4 276,6  160,4 76,7 145,7 274,4 145,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,8 2,7  3,0 1,7 1,6 1,4 1,6
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  94,4 169,0  105,1 56,3 85,9 178,6 92,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  780,3 878,0  730,9 487,3 497,9 916,2 567,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -5,4 14,9  15,5 2,8 25,1 -2,0 13,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  30,3 103,4  57,6 62,0 78,4 30,7 64,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK     2,9 49,1 16,5 43,0 31,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  57,0 8,9  26,1 27,3 2,7 14,8 12,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  344,2 208,3  251,5 202,1 300,2 271,4 263,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  136,2 50,1  103,3 58,5 38,3 29,7 43,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,3   8,0 7,1 22,4 30,5 18,9
+Renteinntekter 1000 NOK  11,1 14,4  13,8 21,3 3,9 12,2 11,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  94,5 175,1  121,5 40,1 130,7 190,6 111,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  1263,4 1102,9  1088,2 877,4 854,7 1156,0 914,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  116,3 303,0  257,8 116,1 183,9 306,0 183,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1178,5 1380,2  1264,8 1824,0 977,7 1671,4 1374,1
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -352,3 -221,9  -231,6 -82,7 24,5 31,4 -9,2
Balanse pr 31/12:           
  Jordbruk 1000 NOK  4745,9 8440,1  5387,4 2814,1 4625,4 9012,3 4804,5
  Skogbruk 1000 NOK  134,2 200,1  163,5 104,0 212,9 260,6 185,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  139,2 101,4  150,4 647,7 619,0 457,2 600,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1023,8 1104,1  1088,7 973,5 731,0 747,5 812,7
  Krav og kontanter 1000 NOK  1594,2 1386,2  1472,4 1425,0 810,2 1144,5 1068,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  7637,3 11231,8  8262,5 5964,2 6998,6 11622,2 7471,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  902,3 713,9  731,8 222,6 572,9 544,9 454,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1878,3 5112,9  2992,3 750,7 3271,8 4705,4 2703,4
  Egenkapital 1000 NOK  4856,7 5405,0  4538,4 4990,9 3153,9 6371,8 4314,1