Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 21  7 15 12 34
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  3505,0 2818,4  1674,4 2490,4 3754,7 2768,6
  Planteprodukter 1000 NOK  86,7 84,4  20,5 21,4 99,3 48,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  2493,6 1925,8  923,5 1556,7 2596,3 1793,2
  Tilskudd 1000 NOK  879,2 757,0  621,5 778,5 985,6 819,2
  Andre inntekter 1000 NOK  45,5 51,2  108,9 133,9 73,5 107,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1269,3 990,2  566,0 841,9 1443,9 997,6
  Såvarer 1000 NOK  41,4 31,9  8,4 14,9 32,0 19,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  142,7 107,2  60,7 85,4 147,8 102,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  11,5 7,9  0,8 1,9 5,5 2,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  23,5 17,5  8,4 18,5 38,0 23,3
  Fôrmidler 1000 NOK  770,3 606,6  325,8 509,9 945,8 625,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  169,3 127,3  79,1 110,3 137,4 113,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  15,1 11,7  37,6 46,8 13,8 33,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  95,5 80,2  45,3 54,1 123,6 76,8
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  250,5 186,8  118,8 191,0 173,6 170,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  80,4 61,5  32,9 48,0 77,8 55,4
  Traktor 1000 NOK  26,6 25,8  29,1 33,6 58,0 41,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  159,6 127,9  50,1 91,1 174,9 112,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  18,6 15,7  6,0 22,9 32,7 22,9
  Drivstoff 1000 NOK  66,2 52,0  33,5 47,5 80,3 56,2
  Maskinleie 1000 NOK  320,1 222,9  40,7 173,6 251,0 173,5
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  152,3 99,1  10,0 75,8 118,2 77,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  233,7 195,5  123,9 163,5 240,6 182,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  2577,4 1977,3  1011,0 1689,0 2651,1 1889,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  927,6 841,1  663,4 801,5 1103,6 879,7
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  104,1 76,7  33,1 61,9 106,5 71,7
  Traktor 1000 NOK  49,6 46,2  32,1 42,2 78,9 53,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  317,4 222,9  61,3 177,9 389,6 228,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,7 3,3  0,6 2,7 1,9 2,0
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  178,3 134,8  46,4 110,0 206,1 130,8
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  452,7 492,1  536,5 516,7 526,6 524,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  38,7 25,9  -1,6 -2,8 36,8 11,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  102,3 83,3  68,6 74,7 47,4 63,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  44,0 25,1  31,3 -0,3 87,0 37,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK  10,0 7,9  6,1 10,6 16,6 11,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  416,9 412,8  151,0 321,4 439,7 328,1
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  132,0 112,0  7,4 22,6 73,1 37,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  3,2 1,8  2,6 1,3 3,4 2,3
+Renteinntekter 1000 NOK  7,3 8,9  14,1 5,4 7,9 8,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  240,4 177,0  66,1 130,6 257,3 162,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  966,6 992,7  749,8 819,1 981,3 862,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  -549,6 -146,3  148,2 206,8 328,4 237,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1285,0 1612,6  1393,7 1150,7 1535,9 1336,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -209,6 -147,3  -4,8 -163,0 -54,8 -92,2
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  8968,8 6761,7  2409,2 5844,3 10952,7 6940,1
  Skogbruk 1000 NOK  339,5 271,6  146,1 153,5 484,2 268,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  866,0 682,5  395,4 713,5 2149,7 1154,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  2142,5 1678,3  540,5 1423,6 936,4 1069,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  1392,0 1632,4  1261,7 828,6 1362,7 1106,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  13708,7 11026,4  4753,0 8963,5 15885,8 10539,8
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1004,1 728,8  333,0 507,3 1463,5 808,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  7220,4 5122,6  1394,3 4071,0 7394,7 4693,0
  Egenkapital 1000 NOK  5484,1 5175,0  3025,6 4385,1 7027,5 5037,8