Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Trøndelag
  

 

   Flatbygder  Andre bygder 
  

 

 

 

 
Størrelsesgrupper  daa  >500  Alle  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 17  7 14 12 33
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  4548,4 3517,9  1866,6 2592,3 4970,7 3303,3
  Planteprodukter 1000 NOK  142,0 113,9  11,8 38,2 117,0 61,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  3213,3 2445,6  1168,1 1705,9 3643,0 2296,2
  Tilskudd 1000 NOK  994,0 834,9  659,5 796,8 1139,0 892,1
  Andre inntekter 1000 NOK  199,0 123,4  27,2 51,5 71,8 53,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  1500,0 1119,0  622,2 881,8 1917,8 1203,5
  Såvarer 1000 NOK  36,5 27,3  12,3 10,0 37,2 20,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  175,3 125,6  54,7 78,2 168,6 106,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  11,3 7,2  1,2 1,8 5,6 3,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  40,2 27,6  7,7 19,2 23,1 18,2
  Fôrmidler 1000 NOK  899,5 677,6  381,0 539,8 1252,0 765,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  188,0 135,4  79,1 107,3 180,4 127,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  20,3 19,5  23,9 50,6 124,7 71,9
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  128,7 98,8  62,2 75,0 126,1 90,9
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  272,0 186,5  135,1 150,7 226,1 174,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  97,5 66,3  37,9 46,8 78,7 56,5
  Traktor 1000 NOK  67,8 48,8  34,0 35,6 75,2 49,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  219,5 164,4  65,4 93,4 192,5 123,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  17,3 17,5  4,4 14,4 19,4 14,1
  Drivstoff 1000 NOK  86,8 61,7  30,8 52,4 106,8 67,6
  Maskinleie 1000 NOK  325,6 237,3  52,4 178,4 228,5 169,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  178,8 112,6  8,9 88,5 156,1 96,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  314,2 248,5  134,0 197,9 285,7 216,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  3079,5 2262,5  1124,9 1739,8 3286,8 2172,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  1468,9 1255,4  741,7 852,5 1683,9 1131,3
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  124,0 87,5  32,7 67,4 109,0 75,1
  Traktor 1000 NOK  60,3 51,9  40,3 41,7 101,6 63,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  346,2 252,1  69,7 185,1 431,9 250,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,4 3,6  0,4 3,4 1,9 2,2
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  190,7 148,1  55,3 115,0 243,9 149,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  935,0 860,2  598,5 554,9 1039,4 740,4
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  97,2 73,4  9,9 43,9 14,4 25,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  175,7 119,5  49,7 77,9 55,1 63,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  119,2 93,0  4,5 7,7 26,0 13,7
+Aksjeutbytte 1000 NOK  11,8 8,6  4,7 8,5 31,4 16,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  447,0 492,3  239,0 279,7 423,4 323,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  166,0 102,6  9,1 26,7 92,4 46,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  3,7 3,9  1,6 14,6 7,0 9,1
+Renteinntekter 1000 NOK  5,2 5,8  8,8 2,5 8,4 6,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  220,4 180,2  82,0 126,5 274,5 170,9
=Nettoinntekt 1000 NOK  1740,5 1579,2  843,7 890,0 1422,9 1074,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  792,5 712,9  234,9 584,4 4,2 299,3
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  2583,4 2329,4  1329,3 1093,1 1863,5 1423,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  15,2 25,3  -52,5 108,2 83,2 65,0
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  9697,7 7476,2  2805,4 5818,6 12268,9 7525,0
  Skogbruk 1000 NOK  357,9 311,0  111,1 232,2 483,9 298,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1260,9 952,6  424,0 625,5 2121,0 1126,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1668,0 1953,0  740,2 858,6 1542,0 1082,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  2286,0 2113,5  1242,1 743,4 1661,1 1182,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  15270,4 12806,4  5322,8 8278,2 18076,9 11214,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  1139,4 830,7  460,2 473,4 1456,7 828,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  6830,5 5502,0  1784,0 3548,7 8785,5 5078,7
  Egenkapital 1000 NOK  7300,5 6473,7  3078,5 4256,0 7834,7 5307,6