Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1997
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agder og Rogaland   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

   A. bygder  Jæren  A. bygder      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  100-200  100-200  100-200  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 8 8 8 6 36 46
Brukers alder år 45 42 45 50 43 47 46
Jordbruksareal daa  141 160 163 153 81 157 166
  Leid daa  43 42 91 84 21 60 54
Eiendeler i jordbruket NOK  1093442 1394826 1012932 1148383 1045790 1208544 1302840
  Varelager NOK  67451 79325 53719 67397 44091 65108 69970
  Buskap NOK  261697 314471 246916 274724 173069 278138 293700
  Maskiner og redskap NOK  156543 80920 72492 99572 36001 101198 95704
  Traktor NOK  129409 96195 119299 131031 92975 110694 111767
  Driftsbygninger NOK  341623 557587 329985 451289 566651 467356 511881
  Jord, veg, osv. NOK  136719 266328 190521 124371 133003 186049 219818
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3503 3927 3426 4139 3393 3679 3756
  Familien timer  2676 2962 2795 3035 2713 2798 2783
Arealbruk:          
  Korn daa  2,1   6,0 1,8 4,8 8,7
  Poteter daa  0,9 1,3 0,1 0,9 0,4 0,7 0,6
  Grovfôr og beite daa  137,8 158,9 163,2 141,5 78,1 150,7 156,0
  Annet daa     4,3 0,2 1,1 0,9
Avlinger pr daa:          
  Korn kg  475   327 485 400 422
  Poteter kg  1892 2800 2000 1429 2400 2138 2231
  Grovfôr og beite FEm  410 523 357 420 485 417 416
  I alt FEm  411 524 357 404 489 414 415
Storfe- og svinehold:          
  Årskyr stk  11,2 16,6 9,9 11,1 9,5 12,2 12,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,1 23,0 14,8 19,1 12,8 19,1 20,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,4 3,5 4,8 3,3 0,2 4,5 4,4
  Mjølk/årsku kg  5829 7046 6158 6763 6176 6465 6429
  Omsatt mjølk l  56790 103441 54630 63183 51502 68612 71954
  Grovfôr/årsku daa  12,4 9,6 16,5 12,7 8,2 12,4 12,2
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  11,2 7,1 5,1 14,0 9,8 9,7 10,2
  Smågriskull stk  18 16 10 27 20 18 19
  Salgbare smågris stk  173 141 82 232 204 163 172
  Omsatt slaktesvin stk  45 191 116 203 55 127 139
  Innkjøp av svin NOK  3141 83467 100259 27875 21690 50750 61948
Priser:          
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,42 3,30 3,47 3,52 3,41 3,41 3,42
  Kukjøtt NOK/kg  34,31 31,49 34,54 35,69 33,72 33,36 33,54
  Annet storfekjøtt NOK/kg  41,07 37,12 41,18 40,58 37,83 39,71 39,78
  Slaktesvin NOK/kg  21,01 20,64 20,54 20,87 20,71 20,71 20,71
  Smågris, salg NOK/stk  690 719 746 723 717 722 720
Produksjonsinntekt mjølk NOK  251338 398299 242759 278564 232594 289921 302207
  Driftstillegg NOK  57000 57000 53438 56406 57000 56076 56277
  Distriktstilskudd, mjølk NOK  15514  11472 18955 9414 10366 11070
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  39114 61847 22910 48159 31423 42477 46803
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  99808 54429 72155 82330 36547 76874 82589
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  12926  9441 13357 3737 7964 9120
Produksjonsinntekt livdyr, storfe NOK  5658 25274 29935 8662 9308 17995 15891
Produksjonsinntekt smågris NOK  89756 46423 32585 35842 105927 60281 63803
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  80279 304940 216842 320424 79079 212472 234495
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  21736 11463 10686 10687 18694 13864 16738
Annet husdyrhold NOK  11323 7388 999 3095 23 4752 3843
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  820 552 522 650 846 625 574
Dekningsbidrag/daa NOK  3521 3940 2600 3714 4870 3322 3262
Familiens arbeidsfortj. J NOK  148902 233536 103936 191352 111002 154871 153566
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  104315 147820 69728 118216 76724 103778 103459

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015