Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agder og Rogaland   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

   A. bygder  Jæren  A. bygder     
  

 

 

 

 

 

     
Størrelsesgrupper  daa  Alle  100-200  Alle  Alle  100-200  Alle  50-100  100-200  Alle

 

Antall bruk    7 7 11 8 7 13 7 31 45
Brukers alder år 47 42 46 46 47 45 47 47 47
Jordbruksareal daa  210 172 159 172 153 159 89 158 177
  Leid daa  27 50 37 88 79 64 23 57 58
Eiendeler i jordbruket NOK  1487540 1399990 1332752 1137114 1393843 1731185 1423630 1287045 1472103
  Varelager NOK  88670 74741 70339 51821 80846 83156 48035 68413 74986
  Buskap NOK  352448 308528 302394 205055 292426 292602 220460 280117 297450
  Maskiner og redskap NOK  167117 71195 70781 59429 68018 64277 40788 86980 85376
  Traktor NOK  144434 104901 94864 100864 72442 79384 75141 98140 99118
  Driftsbygninger NOK  472652 539315 521534 517851 669771 977536 914945 538765 673722
  Jord, veg, osv. NOK  262220 301310 272840 202094 210340 234231 124261 214630 241451
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3876 4028 3754 3430 3989 3801 3211 3702 3705
  Familien timer  2633 3267 3039 2738 2824 2724 2614 2876 2814
Arealbruk:            
  Korn daa  3,4 9,4 7,8  7,6 14,8 2,9 9,2 14,9
  Poteter daa  0,9 1,1 2,6 0,1 0,6 0,4 0,4 0,7 0,9
  Grovfôr og beite daa  205,2 161,3 149,0 168,6 144,4 141,6 85,4 147,6 159,7
  Annet daa   0,2 0,1 3,3 0,2 2,4 0,1 0,7 1,7
Avlinger pr daa:            
  Korn kg  637 639 599  384 226 466 468 386
  Poteter kg  1585 2500 2554 1000 1125 1300 3000 1990 2276
  Grovfôr og beite FEm  355 530 561 347 402 421 566 421 429
  I alt FEm  360 532 560 340 400 397 563 422 421
Storfe- og svinehold:            
  Årskyr stk  14,9 17,8 17,1 11,0 11,2 11,5 10,5 13,1 13,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,0 24,6 23,6 15,2 17,8 18,9 12,9 19,7 20,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,6 2,4 2,5 1,9 3,9 3,9 0,3 3,6 3,7
  Mjølk/årsku kg  6206 6836 6664 6166 6320 6220 6058 6400 6289
  Omsatt mjølk l  81862 108521 101082 60730 61703 61094 54820 73058 75224
  Grovfôr/årsku daa  13,8 9,0 8,7 15,3 12,9 12,4 8,1 11,3 11,7
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  12,9 7,8 8,3 7,0 14,4 15,9 12,9 10,7 11,6
  Smågriskull stk  20 16 16 13 30 29 20 20 21
  Salgbare smågriser stk  181 144 140 113 280 277 199 182 191
  Omsatt slaktesvin stk  182 137 157 123 210 142 113 136 147
  Innkjøp av svin NOK  127284 52332 89281 59515 15239 28609 96237 38415 70340
Priser:            
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,58 3,51 3,49 3,59 3,66 3,66 3,55 3,56 3,56
  Kukjøtt NOK/kg  33,55 30,40 30,14 33,32 33,39 33,91 32,09 32,29 32,30
  Annet storfekjøtt NOK/kg  40,23 36,00 35,76 40,80 39,53 39,91 37,49 38,78 38,74
  Slaktesvin NOK/kg  21,39 21,53 21,53 21,40 22,53 22,30 21,57 21,91 21,70
  Smågris, salg NOK/stk  763 769 795 805 780 788 789 777 788
Produksjonsinntekt mjølk NOK  350873 438280 410001 275490 283363 281265 252001 317889 325515
  Driftstillegg NOK  57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500 57500
  Distriktstilskudd, mjølk NOK  16297   11611 17734 17910 8121 10394 10427
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  36430 50186 47768 35722 46082 57898 36128 43408 47876
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  115705 52986 61489 48687 63084 56107 27852 63267 70112
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  18184   9252 13490 14296 4291 8321 9190
Produksjonsinntekt livdyr, storfe NOK  14533 28518 23448 12537 3643 3257 10735 15371 12844
Produksjonsinntekt smågris NOK  98091 38337 49377 54815 46838 94284 108687 55556 77073
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  297379 232638 270348 176558 374336 245349 202033 231239 246410
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  29559 13962 19700 15522 32096 66229 39571 23807 35183
Annet husdyrhold NOK  8673 8781 5606 839 2442 1938 29 4709 3428
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  711 564 599 438 518 508 826 636 582
Dekningsbidrag/daa NOK  3034 3749 3913 2748 4190 3726 4935 3621 3315
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 171929 177516 180621 132791 190325 161625 131156 166753 162115
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 162994 169558 177396 116248 196403 161011 124625 159599 155208
Familiens arbeidsfortj. J NOK  161201 224979 229525 140796 239505 177327 140235 187447 176927
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  114781 129114 141633 96409 159012 122045 100573 122204 117890

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015